Uzdrowiska będą miały więcej czasu na dostosowanie się do nowych przepisów

Medexpress

Opublikowano 23 sierpnia 2022, 08:47

Medexpress

Opublikowano 23 sierpnia 2022, 08:47

Proponuje się wydłużenie terminu obowiązku dostosowania zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego – do dnia
31 grudnia 2023 r.

Przyjęcie zaproponowanego rozwiązania, tj. wydłużenie o rok terminu na spełnienie wymogów określonych w ww. rozporządzeniu wynika z przeprowadzonej analizy na podstawie danych przekazanych na przełomie maja i czerwca 2022 r. do Ministerstwa Zdrowia przez Naczelnych Lekarzy Uzdrowisk (NLU).

Dane dotyczyły stanu lub etapu zaawansowania dostosowania zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego do wymagań ww. rozporządzenia w poszczególnych uzdrowiskach, jak również przedstawiały terminy graniczne, do których nastąpi kompleksowe dostosowanie. Analiza danych wykazała, że na 29 z 47 uzdrowisk , które zostały wskazane w ankiecie, szacunkowo ok. 15% z tych zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego nie spełni wymagań określonych w ww. rozporządzeniu do dnia 31 grudnia 2022 r.

Ponadto z analizy przekazanych danych wywnioskowano, że określenie terminu na dzień 31 grudnia 2023 r. będzie najbardziej optymalnym do umożliwienia podmiotom kontynuację działań podjętych zakresie dostosowania zakładów i urządzeń do wymogów rozporządzenia. Należy również podkreślić, że wprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii spowodował czasowe zaprzestanie działalności uzdrowiskowej, co również w konsekwencji uniemożliwiało podmiotom realizację prac dostosowawczych. Wobec powyższego, jak również mając na uwadze fakt podjęcia prac nad kompleksową nowelizacją ww. rozporządzenia, zasadnym jest przedłużenie terminu na dostosowanie zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego do wymagań rozporządzenia o rok.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

uzdrowiska / sanatoria
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31