Wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych - jest obwieszczenie w Dz.U.

Fot. Thinkstock / Getty Images
Medexpress 2020-01-03 08:37

2 stycznia 2020 roku w Dzienniku Ustaw RP opublikowano Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.

Uwzględniono zmiany wprowadzone:

1) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz. U. poz. 2360);

2) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz. U. poz. 1325).

Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje: 1) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz. U. poz. 2360), który stanowi: „§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2017 r.”; 2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz. U. poz. 1325), które stanowią: „§ 2. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2019 r. § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”

Obwieszczenie: TU

Źródło: Dziennik Ustaw

PDF

Zobacz także