Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Jakie są ogólne zasady przydziału lekarzy do rejonów wyborczych?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 14 maja 2021 09:05

Jakie są ogólne zasady przydziału lekarzy do rejonów wyborczych?
 - Obrazek nagłówka
OIL w Warszawie

W związku z wyborami zostały opracowane wytyczne dotyczące trybu i sposobu wykonywania zadań związanych z przydzieleniem członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie do poszczególnych rejonów wyborczych. Wytyczne określiła Okręgowa Komisja Wyborcza dla zespołu ds. wyborów.

Poniżej zamieszczamy wytyczne dla zespołu powołanego na podstawie zarządzenia nr 5/2021 prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 5 stycznia 2021 roku ws. powołania zespołu ds. zespołu ds. przeprowadzenia w rejonach wyborczych wyborów delegatów na okręgowych zjazd lekarski w Warszawie IX kadencji 2022-2026.

Ustala się wytyczne dla zespołu, dotyczące trybu i sposobu wykonywania zadań związanych z przydzieleniem członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie (zwanej dalej „OIL w Warszawie”) do poszczególnych rejonów wyborczych.

Ilekroć w treści wytycznych mowa jest o:

lekarzach – należy przez to rozumieć lekarzy oraz lekarzy dentystów, chyba że w wytycznych postanowiono inaczej, zakładzie pracy – należy przez to rozumieć w szczególności Szpital, Instytut, Uczelnia medyczna, SPZOZ lub NZOZ,

OKW – należy przez to rozumieć Okręgową Komisję Wyborczą Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, nr PWZ – należy przez to rozumieć numer Prawa Wykonywania Zawodu,

regulaminie wyborów – należy przez to rozumieć regulamin wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji, będącego załącznikiem do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych (załącznik do obwieszczenia Nr 7/16/VII prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 lipca 2016 r.).

Pracownicy zespołu umieszczają na listach rejonów wyborczych w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona członków danego rejonu wyborczego.

Listy oraz liczby członków rejonów wyborczych OIL w Warszawie, którym przysługuje czynne prawo wyborcze do wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy sporządza zespół według stanu lekarzy wpisanych do Okręgowego Rejestru Lekarzy na dzień 31 grudnia 2020 r., na podstawie danych źródłowych.

Danymi Źródłowymi są:

listy osób zatrudnionych przesłane z zakładów pracy,

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL),

FINN – Rejestr Lekarzy (generowane raporty wg PWZ, seniorzy, stażyści).

Listy członków rejonów wyborczych sporządza się z uwzględnieniem podziału Izby na rejony wyborcze dokonanego uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej OIL w Warszawie.

Listy członków rejonów wyborczych dla rejonów utworzonych w zakładzie pracy sporządza się na podstawie źródeł danych wykazanych w ust. 5.

Listy członków rejonów wyborczych dla rejonów lekarzy niewykonujących zawodu lekarza, a także rejonów wyborczych określonych jako rejon Złotego wieku, tworzy się na podstawie miejsca zamieszkania lekarzy wskazanego w bazie danych FINN.

Lekarze prowadzący indywidualną praktykę lekarską/indywidualną specjalistyczną praktykę będą przydzielani według miejsca wykonywania praktyki, jeżeli nie zostali zgłoszeni przez zakład pracy.

Zespół przed wpisaniem członka OIL w Warszawie do danego rejonu wyborczego, dokonuje:

weryfikacji list przesłanych z zakładów pracy poprzez:

sprawdzenie poprawności podanych numerów PWZ w FINN i Centralnym Rejestrze Lekarzy,

weryfikację przynależności do OIL w Warszawie – wykreślenie z przesłanych list lekarzy nie będących członkami OIL w Warszawie,

weryfikację podwójnych PWZ, w celu pozostawienia PWZ, w których faktycznie praktykują lekarze (po bezpośrednim kontakcie telefonicznym z lekarzem),

dopisanie nr PWZ do nazwisk lekarzy, w przypadku gdy nr PWZ nie zostały wykazane w przesłanych listach przez zakłady pracy,

wybór jednostki, w której ma zostać przydzielony lekarz. W przypadku Szpitala/Instytutu/Uczelni medycznej (grupa A) oraz innych poradni i zakładów pracy oraz indywidualnej praktyki lekarskiej/lekarsko-dentystycznej, w tym indywidualne specjalistyczne praktyki (grupa B) wyboru dokonuje się według wielkości jednostki, tj. najwyższa waga dla grupy A, w dalszej kolejności grupa B. W przypadku zatrudnienia w dwóch lub więcej jednostkach w danej grupie, pracownik zespołu dokonuje przydziału po kontakcie telefonicznym z lekarzem.

Ostateczna weryfikacja dokonanego przydziału członków OIL w Warszawie do danego rejonu wyborczego, następuje uchwałą OKW.

Po sporządzeniu przez OKW list członków rejonów wyborczych oraz opublikowaniu ich w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w przypadku złożenia, przez lekarza wniosku, o którym mowa w § 13 ust. 11 regulaminu wyborów, dopuszcza się zmianę rejonu wyborczego wnioskującego lekarza.

Spis wyborców jest aktualizowany do czasu podjęcia uchwały o zamknięciu listy kandydatów w rejonach wyborczych przez Okręgową Komisję Wyborczą OIL w Warszawie.

Zespół będzie wykonywał wszystkie czynności, o których mowa w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustawą z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U.2019. poz. 965), regulaminem wyborów oraz wytycznymi OKW.

Źródło: OIL w Warszawie

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także