Zmiany dot. programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

Medexpress

Opublikowano 10 sierpnia 2022, 07:05

Medexpress

Opublikowano 10 sierpnia 2022, 07:05

W projekcie rozporządzenia dokonano zmiany § 4 rozporządzenia dotyczącego okresu pilotażu. Wprowadzono również zmiany treści § 11 rozporządzenia, które mają na celu zagwarantowanie podmiotom znajdującym się na obszarze włączanym do programu pilotażowego możliwość realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach wskazanych w rozporządzeniu pilotażowym w ramach podwykonawstwa z danym centrum zdrowia psychicznego, na warunkach odpowiadających realizacji świadczeń określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej przez dany podmiot z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Dotychczas obowiązek przedstawienia warunków podwykonawstwa nie był wyartykułowany w przepisach rozporządzenia. Przedmiotowe działanie ma na celu zagwarantowanie dobrych warunków współpracy przez podmioty na danym obszarze.

Kolejną istotną zmianą jest konieczność zapewnienia przez świadczeniodawcę, o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia, który nie posiada oddziału stacjonarnego całodobowej opieki doraźnej realizowanej w miejscu udzielania świadczeń w ramach punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego. W przypadku nowego sposobu wyliczania wysokości ryczałtu niezbędne jest wyłączenie z przedmiotowego przypadku zastosowania przepisów § 21 i § 22 rozporządzenia do podmiotów dla których zastosowano wzór do wyliczenia wysokości ryczałtu (zmiany zaproponowane odpowiednio w tych paragrafach).

Dodatkowo mając na uwadze fakt, że centra zdrowia psychicznego obejmują swoja opieką populację zamieszkałą na wskazanym obszarze, aby zapewnić udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w sposób kompleksowy na zasadach współpracy podmiotów zasadne było wprowadzenie zmian w § 24 rozporządzenia.

Centra zdrowia psychicznego oraz istniejący podwykonawcy powinni gwarantować odpowiednią dostępność do podstawowej opieki psychiatrycznej na danym obszarze. W nowelizowanym rozporządzeniu zaproponowano rozszerzenie wykazu realizatorów pilotażu o 6 nowych świadczeniodawców wraz ze wskazaną liczbą populacji do objęcia opieką. Dodatkowo mając na uwadze opracowane standardy organizacyjne w centrach zdrowia psychicznego zdecydowano się wprowadzenie do rozporządzenia załącznika nr 1a wskazującego rekomendowany Minimalny zespół specjalistów dla centrum obejmującego opieką 100 tys. populację

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

centra zdrowia psychicznego / reforma psychiatrii / pilotaż
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28