Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner
Michał Modro

Prawo w czasie epidemii. Maseczki w szkole muszą być - "sorry takie jest prawo"

MedExpress Team

Michał Modro

Opublikowano 26 sierpnia 2020 13:58

Prawo w czasie epidemii. Maseczki w szkole muszą być - "sorry takie jest prawo" - Obrazek nagłówka
Na stronie Ministerstwa Edukacji znajduje się następująca informacja "Maseczki powinny być stosowane w przypadku niemożności zachowania dystansu np. w czasie przerw w miejscach wspólnie użytkowanych, o ile nie jest zachowane zróżnicowanie czasowe w prowadzeniu zajęć." Trafiło do mnie pismo, z którego wynika, że rodzice sprzeciwiają się zakrywaniu ust i nosa w szkole, wbrew decyzji dyrektora. No cóż, dla mnie nie jest to kwestia dyskusji i decyzji dyrektora. Mogę odpowiedzieć "dzieci muszą zakrywać usta i nos w szkole i basta, sorry takie mamy prawo". Przynajmniej tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Obowiązującym, na dzisiaj, aktem prawnym jest rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 2020 r. Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356).

Przypomnę, że zgodnie z § 24 ust. 1"Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695 i 1087), ust i nosa: 2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:a)na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, (dotyczy to szkół w zakresie w jakim dysponują boiskami, placami, ogrodami)b) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2020 r. poz. 532 i 568) oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania - chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 1,5 m od przebywających w tych miejscach osób; c) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny

Uwzględniając powyższe zakrywanie ust i nosa jest, dla uczniów, wymogiem prawa. W zasadzie nie może to budzić najmniejszych wątpliwości w kontekście powołanych, obowiązujących przepisów prawa. Co więcej obowiązek ten dotyczy również sytuacji przebywania na placu lub skwerze szkolnym. Bez znaczenia jest tu zachowanie dystansu 1,5 m, bowiem powołane przepisy nie zawierają wyłączenia w tym zakresie. Nie pozostaje nam zatem nic innego jak czekać na zamianę przepisów prawa.

Co ciekawa wymóg zakrywania usta i nosa nie dotyczy pracowników szkoły w tym nauczycieli, bowiem w tym przypadku mamy dotyczące z wyłączeniem określonym w przepisach, zgodnie z którym obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku "osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c i d, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania".

Jednocześnie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 "W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor jednostki systemu oświaty odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki, w tym zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, w szczególności:określa zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych, o których mowa w pkt 2; - w tym mieści wymóg noszenia maseczek​" (§ 1 ust. 1 pkt. 3).

Przepis ten jest o tyle zbędny, że ze względu na treść § 24 ust. 1 rozporządzenia z dnia 7 sierpnia 2020 r. Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356)uczniowie i tak mają obowiązek zakrywania ust i nosa, a dyrektor szkoły nie może podjąć innej decyzji, gdyż taka decyzja była by sprzeczna z powołanymi wyżej przepisami.

Zobacz także

Dr n. med. Marek Derkacz
13 września 2023
Leszek Borkowski
Leszek Borkowski

Patriotyzm w ochronie zdrowia

14 listopada 2022
Walenty-Zajdel_zdjecie
Walenty Zajdel

Ile szczepionek przeciw COVID-19?

9 grudnia 2022
Michal-Modro-3
16 grudnia 2022
Katarzyna-Czyzewska-nowe2
18 stycznia 2023
27.11.2012 WARSZAWA , PROFESOR WIESLAW JEDRZEJCZAK W NOWYM ODDZIALE TRANSPLANTACJI SZPIKU W SZPITALU PRZY BANACHA .FOT. ADAM STEPIEN / AGENCJA GAZETA
Prof. Wiesław W. Jędrzejczak

Kobieta z dzieckiem

24 lutego 2023