Ile kosztuje opieka zdrowotna nad seniorem? Jest raport GUS

Medexpress

Opublikowano 14 lutego 2020, 08:25

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 14 lutego 2020, 08:25

Osoby w wieku powyżej 60 lat stanowią około 25 proc. mieszkańców Polskich. Główny Urząd Statystyczny opublikował raport „Stan i ochrona zdrowia oraz pomoc społeczna – wybrane zagadnienia dotyczące osób starszych”. Obszerną część stanowią zagadnienia związane z ochroną zdrowia.

AOS i POZ

W końcu 2018 r. w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej funkcjonowało 21881 przychodni oraz 909 praktyk lekarskich, a także 3911 praktyk stomatologicznych. Zgodnie ze sprawozdawczością placówek ochrony zdrowia w 2018 r. udzielono 322,6 mln porad, w tym osobom w wieku 65 lat i więcej – 95,5 mln.


Porady udzielone osobom 65 lat i więcej stanowiły 29,6% ogólnej ich liczby.


W POZ lekarze udzielili osobom w wieku 65 lat i więcej 56,5 mln porad, co stanowiło 32,9% ogólnej liczby porad w tym zakresie. W opiece specjalistycznej lekarze udzielili osobom we wskazanym wieku 33,7 mln porad, tj. 28,9% wszystkich porad specjalistycznych, a lekarze dentyści 5,3 mln porad, co stanowiło 15,5% wszystkich porad w tym zakresie.

Jeśli przeciętna liczba porad udzielonych w AOS w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2018 r. wyniosła 8,4 porady, to w przypadku osób w wieku 65 lat - 14,4 porad.

Opieka geriatryczna

W grudniu 2018 r. w Polsce działało 146 poradni geriatrycznych, w których udzielono 73,7 tys. porad lekarskich, najwięcej w poradniach okulistycznych – 4,5 mln oraz kardiologicznych – 3,9 mln.

Stacjonarna opieka zdrowotna

Stacjonarną opiekę zdrowotną w Polsce w 2018 r. zapewniało 949 szpitali ogólnych z liczbą łóżek wynoszącą 181732. W opiece stacjonarnej oddziałami szpitalnymi zapewniającymi kompleksową opiekę medyczną i usługi pielęgniarskie osobom w starszym wieku są oddziały geriatryczne. Liczba tych oddziałów w ostatnich latach systematycznie rosła. W 2010 r. w Polsce było 21 oddziałów geriatrycznych w szpitalach ogólnych, do roku 2018 liczba tych oddziałów wzrosła do 52. Na koniec 2018 r. oddziały geriatryczne dysponowały 1143 łóżkami, na których w ciągu roku leczono 31,9 tys. osób.


Do oddziałów, na których ze względu na swoją specyfikę leczone są przede wszystkim osoby w wieku senioralnym należą także oddziały długoterminowej i hospicyjno-paliatywnej stacjonarnej opieki zdrowotnej, które udzieliły pomocy 102,3 tys. osób, w tym 78,4 tys. osób w wieku 65 lat i więcej. W 2018 r. osoby 65 lat i więcej stanowiły więc 76,6% pacjentów tych oddziałów.

Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia w 2018 r. najwięcej osób w wieku 60 lat i więcej leczonych było na oddziałach chorób wewnętrznych – 680,4 tys., onkologicznych – 665,2 tys. oraz okulistycznych – 574,5 tys. Pacjentów oddziałów geriatrycznych finansowanych przez NFZ było 29,8 tys.

Samoocena stanu zdrowia

W 2018 r. 59,2% osób w wieku 16 lat i więcej oceniło swój stan zdrowia jako bardzo dobry lub dobry. Osoby w wieku 60 lat i więcej znacznie rzadziej wskazywały na dobry lub bardzo dobry stan swojego zdrowia.
Jedynie 1,9% osób w wieku senioralnym uznało swój stan zdrowia jako bardzo dobry, odpowiedź „dobry” wskazało 23,8% seniorów.

Badania

W 2018 r. potrzebę skorzystania z leczenia lub badania w ostatnich 12 miesiącach wskazywało 58,1% osób w wieku 16 lat i więcej. Dla porównania na 100 seniorów 69 chciało skorzystać z leczenia lub badania, częściej kobiety (71 na 100) niż mężczyźni (66 na 100).

Wydatki publiczne na ochronę zdrowia

Znaczną część wydatków na opiekę zdrowotną stanowią wydatki ponoszone na rzecz osób w wieku 60 lat i więcej. Wydatki te, finansowane przez NFZ, wyniosły w 2018 r. 34,0 mld zł i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 2,7 mld zł, tj. o 8,5%.

Wydatki środków publicznych będących w dyspozycji NFZ na świadczenia opieki zdrowotnej w przeliczeniu na jedną osobę leczoną w wieku 60 lat i więcej w 2018 r. wyniosły 3861 zł i były wyższe o 6,0% od wydatków poniesionych w 2017 r.

Środki finansowe przeznaczone na realizację świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie geriatrii w 2018 r. wyniosły 102,2 mln zł i były o 7,0 mln wyższe niż w roku poprzednim. Na szpitalną opiekę geriatryczną przeznaczono 98,7 mln zł, natomiast na leczenie ambulatoryjne 3,5 mln zł.


Analizując wydatki NFZ na świadczenia opieki zdrowotnej na jedną osobę leczoną w wieku 60 lat i więcej w 2018 r. w podziale na rodzaje udzielanych świadczeń należy zauważyć, że najwyższe kwoty w 2018 r. przeznaczono na opiekę z zakresu onkologii (3893 zł), chorób wewnętrznych (3848 zł) oraz geriatrii (2149 zł), natomiast najniższe na świadczenia neurologiczne i okulistyczne, odpowiednio 802 zł i 552 zł.

W 2018 r. na refundację leków dla osób w wieku senioralnym przeznaczono 5,6 mld zł. Poziom wydatków na refundację leków dla osób w wieku 60 lat i więcej jest bezpośrednio powiązany z liczebnością tych osób w poszczególnych województwach.

Wydatki na refundację wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi finansowanymi przez NFZ dla osób w wieku senioralnym wyniosły 584,8 mln zł. Najwięcej środków przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb seniorów w tym zakresie wydatkowano w województwie mazowieckim i śląskim – odpowiednio 74,8 mln zł oraz 76,9 mln zł, najmniej w województwie podlaskim – 6,8 mln zł

Więcej: TU

Źródło: GUS

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

seniorzy / GUS / geiraitria / onkologia / kardiologia / wyroby medyczne
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30