Immunoonkologiczne nadzieje dla chorych na raka głowy i szyi

Fot. Thinkstock/Getty Images
Niemal połowa wszystkich pacjentów z płaskonabłonkowym rakiem głowy i szyi doświadcza nawrotu choroby do 2 lat po zakończeniu terapii. W ciągu ostatniej dekady nastąpiła jedynie niewielka poprawa wyników leczenia. Możliwe, że wkrótce się to zmieni.
Tomasz Kobosz 2017-04-11 15:52

Europejski Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) wydał pozytywną rekomendację dla monoterapii niwolumabem w leczeniu płaskonabłonkowego raka głowy i szyi (SCCHN) u dorosłych pacjentów z progresją choroby w trakcie lub po chemioterapii na bazie platyny.

Jest to pierwsza pozytywna rekomendacja CHMP dla inhibitora PD-1 w tego rodzaju leczeniu płaskonabłonkowego raka głowy i szyi. CHMP wydał pozytywną opinię w oparciu o wyniki otwartego badania klinicznego fazy 3 z randomizacją, które oceniało przeżycia całkowite w terapii niwolumabem uprzednio leczonych pacjentów z płaskonabłonkowym rakiem głowy i szyi po chemioterapii na bazie związków platyny, w porównaniu do terapii z wyboru badacza (metotreksat, docetaksel lub cetuksymab) w ramach terapii adjuwantowej nowotworów pierwotnych, nawracających lub przerzutowych.

Nowotwory głowy i szyi stanowią siódmy co do częstości nowotwór na świecie. Rocznie szacuje się występowanie od 400 tys. do 600 tys. nowych przypadków oraz od 223 tys. do 300 tys. zgonów z tej przyczyny. Przeżycia pięcioletnie wynoszą poniżej 4% dla przerzutowego IV stadium choroby. Płaskonabłonkowy rak głowy i szyi odpowiada za około 90% wszystkich nowotworów w tym obszarze.

Oczekuje się, że częstość występowania tego nowotworu na świecie wzrośnie o 17% między 2012 a 2022 r. Czynniki ryzyka dla płaskonabłonkowego raka głowy i szyi obejmują palenie tytoniu i spożywanie alkoholu. Zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) również stanowi czynnik ryzyka prowadzący do szybkiego wzrostu częstości występowania płaskonabłonkowych nowotworów głowy i szyi w obrębie jamy ustnej i gardła u mieszkańców Europy i Ameryki Północnej.

W nowotworach płaskonabłonkowych głowy i szyi często obniżona zostaje jakość życia pacjentów z powodu upośledzenia funkcji fizjologicznych (oddychanie, połykanie, jedzenie, picie), cech osobistych (wygląd, mówienie, głos), funkcji zmysłów (odczuwanie zapachów, słyszenie) oraz funkcji społecznych i psychologicznych.

Źródło: materiały prasowe

PDF

Zobacz także