Jakie stanowiska podjęło PNRL 17 września?

166776377
Thinkstock/GettyImages
Medexpress 2020-09-18 15:55

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej na posiedzeniu 17 września 2020 r. przyjęło:

Stanowisko w sprawie projektu zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

Stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu zadań psychologa w ramach wsparcia psychologicznego dyspozytorów medycznych

Stanowisko w sprawie projektu zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

Stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

STANOWISKO Nr 109/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 17 września 2020 r.

w sprawie projektu zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, o którym powiadomił zastępca prezesa NFZ Bernard Waśko, pismem z dnia 11 września 2020 r., znak: DGL.0210.12.2020 2020.116375.AWO, nie zgłasza uwag do przedłożonego projektu.

STANOWISKO Nr 110/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 17 września 2020 r.

w sprawie projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu zadań psychologa w ramach wsparcia psychologicznego dyspozytorów medycznych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu zadań psychologa w ramach wsparcia psychologicznego dyspozytorów medycznych, o którym powiadomił sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Kraska pismem z dnia 4 września 2020 r. (znak: ROR.527.1.34.2020.WK) pozytywnie opiniuje przedmiotowy projekt.

STANOWISKO Nr 111/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 17 września 2020 r.

w sprawie projektu zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne, opublikowanym na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia, nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu.

STANOWISKO Nr 112/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 17 września 2020 r.

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, przekazanym przy piśmie Sławomira Gadomskiego – podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 1 września 2020 r., znak: ASP.0210.1.2020.DŁ.3, negatywnie ocenia przedmiotowy projekt. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uważa, iż mapy potrzeb zdrowotnych powinny być tworzone i analizowane na terenie danego województwa, gdyż na poziomie lokalnym najpełniej i najbardziej precyzyjnie można określić potrzeby zdrowotne społeczeństwa.

PDF

Zobacz także