Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner
AKADEMIA JAKOŚCI W OCHRONIE ZDROWIA

Część 3 - elementy systemu jakości od 8 września 2023 r.

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 10 listopada 2023 10:07

Część 3 - elementy systemu jakości od 8 września 2023 r. - Obrazek nagłówka

wstęp

Celem ustawy jest wdrożenie rozwiązań prawno-organizacyjnych, które w sposób kompleksowy i skoordynowany będą realizowały priorytety polityki zdrowotnej w obszarze jakości.

Na system jakości w opiece zdrowotnej oraz bezpieczeństwa pacjenta składają się:

  1. autoryzacja;
  2. wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem;
  3. akredytacja;
  4. rejestry medyczne.

ad. 1 autoryzacja

Autoryzacja jest warunkiem realizacji przez podmiot wykonujący działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach profili systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Autoryzację może uzyskać podmiot wykonujący działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, który spełnia następujące warunki:

  • prowadzi wewnętrzny system jakości;
  • realizuje świadczenia opieki zdrowotnej, z zachowaniem warunków ich realizacji dotyczących miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, personelu i wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną.

ad. 2 wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem

Podmiot wykonujący działalność leczniczą, w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zawartej z Funduszem na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach jest obowiązany do posiadania wewnętrznego systemu, który składa się z zasad, procedur, metod oraz opisów stanowisk pracy, w celu zapobieżenia wystąpieniu zdarzeń niepożądanych.

Wprowadzenie wewnętrznego systemu przez podmiot wykonujący działalność leczniczą polega na wdrożeniu, utrzymaniu i usprawnianiu tego systemu na podstawie:

  • oceny jego skuteczności;
  • oraz wyników badań opinii i doświadczeń pacjentów.

ad. 3 akredytacja

Akredytacja w ochronie zdrowia ma na celu potwierdzenie spełniania przez podmiot wykonujący działalność leczniczą standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz funkcjonowania tego podmiotu.

Podmiot wnioskujący o udzielenie akredytacji może wystąpić do ministra właściwego do spraw zdrowia, za pośrednictwem jednostki podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwej w zakresie monitorowania jakości świadczeń zdrowotnych (ośrodek akredytacyjny), zwanej dalej z wnioskiem o akredytację.

Udzielenie akredytacji jest poprzedzone przeprowadzeniem procedury oceniającej spełnienie pojedynczych standardów akredytacyjnych przez ośrodek akredytacyjny.

Ośrodkiem akredytacyjnym jest Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

ad. 4 rejestry medyczne

Ustawa przewiduje również raportowanie i udostępnianie danych z rejestrów medycznych umożliwiając powszechny dostęp do danych z rejestrów medycznych, w formie uniemożliwiającej ich powiazanie z konkretną osobą fizyczną.

Podmioty prowadzące rejestry są obowiązane do udostępniania części danych w formacie określonym i upowszechnionym przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz opracowania i publikacji co najmniej raz w roku raportów na podstawie danych z rejestrów medycznych.

Jednym z celów przetwarzania danych w rejestrach medycznych będzie monitorowanie jakości świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.

1

2

3

Podobne artykuły

AKADEMIA JAKOŚCI 5
AKADEMIA JAKOŚCI W OCHRONIE ZDROWIA

Część 5 - Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych (II)

18 grudnia 2023
AKADEMIA JAKOŚCI 4 (2)
AKADEMIA JAKOŚCI W OCHRONIE ZDROWIA

Część 4: Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych (I)

27 listopada 2023
Zrzut ekranu 2023-10-16 o 12.38.25
AKADEMIA JAKOŚCI W OCHRONIE ZDROWIA

Część 2 – ważne daty

20 października 2023

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także

AKADEMIA JAKOŚCI 3
AKADEMIA JAKOŚCI W OCHRONIE ZDROWIA

Część 3 - elementy systemu jakości od 8 września 2023 r.

10 listopada 2023
AKADEMIA_JAKOSCI_1.original-popr
AKADEMIA JAKOŚCI W OCHRONIE ZDROWIA

Od starożytności do współczesności. Część 1 - jakość, spojrzenie ogólne

16 października 2023