Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Ustawa o jakości: są szczegóły procedury akredytacyjnej

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 3 kwietnia 2024 09:33

Ustawa o jakości: są szczegóły procedury akredytacyjnej - Obrazek nagłówka
Do opiniowania przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzenia procedury oceniającej, wzoru certyfikatu akredytacyjnego oraz sposobu obliczenia wysokości opłat za przeprowadzenie procedury oceniającej.https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12383654/katalog/13049256#13049256

Proponowane w przedłożonym projekcie rozwiązania precyzują i porządkują proces akredytacji w szczególności w zakresie jego przebiegu, terminów i uczestników procesu.

Istotne jest również bieżące planowanie przeglądów akredytacyjnych, m.in. przez wyznaczanie terminów przeglądów po formalnej ocenie wniosku o udzielenie akredytacji, w rezultacie zapewnienie właściwego zaplanowania przeglądów i ciągłości akredytacji oraz skrócenie czasu oczekiwania na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych do niezbędnego minimum.

Fakultatywna zewnętrzna ocena jakości w ochronie zdrowia będzie dokonywana przez ministra zdrowia przy współpracy z ośrodkiem akredytacyjnym – Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Procedura oceniająca polega m.in. na dokonaniu przeglądu podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych pod względem spełniania standardów akredytacyjnych.

Przegląd akredytacyjny przeprowadzany jest w oparciu o planu przeglądu akredytacyjnego. W planie przeglądu określa się harmonogram przeglądu akredytacyjnego, zakres dokumentacji podmiotu wnioskującego o udzielenie akredytacji niezbędnej do przeprowadzenia przeglądu akredytacyjnego udostępnianej wizytatorom na potrzeby prowadzonego przeglądu.

Wizytatorzy dokonują oceny punktowej spełnienia pojedynczych standardów akredytacyjnych, o których mowa w art. 34 ust. 2 pkt 7 ustawy o jakości.

Koordynator sporządza projekt raportu z przeglądu akredytacyjnego, który przedstawia do zaakceptowania pozostałym członkom zespołu wizytatorów.

W raporcie zamieszcza się m.in. omówienie poszczególnych standardów akredytacyjnych wraz z propozycją oceny punktowej spełnienia każdego z nich oraz uzasadnienie tej oceny.

Zespół wizytatorów może rejestrować przebieg czynności dokonywanych w ramach przeglądu akredytacyjnego za pomocą urządzenia rejestrującego obraz lub dźwięk.

Zarejestrowany przez zespół wizytatorów obraz lub dźwięk jest archiwizowany przez okres 18 miesięcy od dnia powstania zapisu. Materiał, o którym mowa wcześniej, może być udostępniany członkom zespołu wizytatorów, którzy zarejestrowali dokumentację prowadzoną przez podmiot wnioskujący oraz przebieg czynności przeprowadzających przegląd akredytacyjny, a także osobie kierującej ośrodkiem w związku z koniecznością rozpatrzenia zastrzeżeń wnoszonych przez podmiot wnioskujący do raportu z przeglądu, zgodnie z przepisami art. 35 ustawy o jakości.

Zarchiwizowany materiał może być również udostępniony Radzie Akredytacyjnej w przypadku, gdy Rada poweźmie wątpliwości co do ustalonej przez zespół wizytatorów oceny stanu faktycznego przedstawionej w raporcie z przeglądu akredytacyjnego.

Ponadto, zarejestrowany obraz lub dźwięk jest udostępniany ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w celu realizacji uprawień do o przeprowadzenia ponownego jednorazowego przeglądu akredytacyjnego w podmiocie wnioskującym, zgodnie z art. 37 ust. 8 ustawy o jakości, a także rozpatrzenia sprzeciwu i ustalenia stanu faktycznego w związku z prowadzoną procedurą rozpatrzenia sprzeciwu.

Rozporządzenie określa również wzór certyfikatu akredytacyjnego, który zawiera:

1) nazwę podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz numer księgi rejestrowej;

2) wskazanie standardów akredytacyjnych dla określonego rodzaju działalności leczniczej albo zakresu świadczeń np. dla podstawowej opieki zdrowotnej;

3) wskazanie adresu i oznaczenia zakładu leczniczego lub zakładów leczniczych lub wskazanie miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;

4) okres ważności akredytacji;

5) wskazanie podstawy prawnej (obwieszczenia) dla danego rodzaju standardów akredytacyjnych poddanych procedurze oceniającej.

Wysokość opłat za przeprowadzenie procedury oceniającej, pozwalającej na pokrycie kosztów jej przeprowadzenia ustalono na podstawie zasad finansowania procedury udzielania akredytacji w ochronie zdrowia, określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2135), uchylonej ustawą o jakości.

Wniosek o akredytację, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o jakości, składa się w formie elektronicznej według wzoru publikowanego na stronie internetowej ośrodka akredytacyjnego.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Podobne artykuły

AKADEMIA JAKOŚCI 5
AKADEMIA JAKOŚCI W OCHRONIE ZDROWIA

Część 5 - Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych (II)

18 grudnia 2023
AKADEMIA JAKOŚCI 4 (2)
AKADEMIA JAKOŚCI W OCHRONIE ZDROWIA

Część 4: Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych (I)

27 listopada 2023
AKADEMIA JAKOŚCI 3
AKADEMIA JAKOŚCI W OCHRONIE ZDROWIA

Część 3 - elementy systemu jakości od 8 września 2023 r.

10 listopada 2023

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także

Zrzut ekranu 2023-10-16 o 12.38.25
AKADEMIA JAKOŚCI W OCHRONIE ZDROWIA

Część 2 – ważne daty

20 października 2023
AKADEMIA_JAKOSCI_1.original-popr
AKADEMIA JAKOŚCI W OCHRONIE ZDROWIA

Od starożytności do współczesności. Część 1 - jakość, spojrzenie ogólne

16 października 2023