MZ: Od sierpnia Program pilotażowy oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy oraz ich rodzin

Medexpress

Opublikowano 07 czerwca 2022, 11:59

Medexpress

Opublikowano 07 czerwca 2022, 11:59

Program pilotażowy oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy oraz ich rodzin, stanowi odpowiedź na potrzebę związaną z udzielaniem pomocy osobom odczuwające psychologiczne konsekwencje trudnych doświadczeniach, takich jak: uczestnictwo w działaniach wojennych lub doświadczenie uchodźcze w związku z konfliktem zbrojnym, doświadczenie lub bycie świadkiem przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej, uczestnictwo pośrednie lub bezpośrednie w wypadku komunikacyjnym lub doświadczenie skutków kataklizmu naturalnego lub pożaru. Wszystkie te doświadczenia mogą wpłynąć na zdrowie psychiczne jednostki wywołując problemy, które zostały sklasyfikowane w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 pod rozpoznaniem F43 – Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne.

W przypadku tego rodzaju problemów, mimo że trudne doświadczenie należy do przeszłości, pacjenci mogą odczuwać ich negatywne skutki przez wiele lat. Problemy te mogą poważnie wpłynąć na psychospołeczne funkcjonowanie tych osób, powodując trudności w wypełnianiu ról społecznych, oddziaływując m.in. na funkcjonowanie w rodzinach czy pracę zawodową.

Szczególne wyzwanie w obszarze ochrony zdrowia psychicznego stanowi pojawienie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Ukrainy, którzy doświadczyli uczestnictwa w działaniach wojennych lub uchodźctwa w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. W ramach programu pilotażowego będzie możliwe stworzenie ośrodków, w których osoby z Ukrainy doświadczający negatywnych skutków tych doświadczeń dla zdrowia psychicznego będą mogły uzyskać opiekę.


W celu uzyskania informacji na temat skuteczności różnych form wsparcia i terapii osób z doświadczeniem traumy oraz ich rodzin jest planowane przeprowadzenie programu pilotażowego w tym zakresie. Jego głównym założeniem jest praktyczne sprawdzenie efektywności różnych programów oddziaływań terapeutycznych przedstawionych przez realizatorów programu pilotażowego.
Wyniki programu pilotażowego zostaną wykorzystane do poprawy jakości i efektywności oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób po doświadczeniu traumy. Zaproponowano w projekcie aby program pilotażowy rozpoczął się od dnia 1 sierpnia 2022 r. a zakończył z dniem 31 grudnia 2024 r. Na zakończenie roku trwania programu pilotażowego będzie przygotowywana szczegółowa ewaluacja umożliwiająca ocenę zaproponowanych rozwiązań. Coroczna ewaluacja ma na celu umożliwienie wprowadzania ewentualnych modyfikacji w trakcie trwania programu pilotażowego.
Realizatorami programu pilotażowego zostaną wyłonieni w drodze konkursu na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Projekt: TU

Źródło: MZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

trauma / pilotaż
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28