NFZ: Placówki POZ otrzymają 74,43 zł za wykonanie testu antygenowego

Medexpress

Opublikowano 01 grudnia 2020, 14:16

Medexpress

Opublikowano 01 grudnia 2020, 14:16

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie zarządzenia.

Zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.). Na mocy ww. przepisu prezes Narodowego Funduszu Zdrowia upoważniony został do określenia zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Niniejsze zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 187/2020/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadza zmiany w obrębie produktów rozliczeniowych dedykowanych szpitalom tymczasowym.

Zarządzenie definiuje pojęcie gotowości do udzielania świadczeń w szpitalu tymczasowym oraz gotowości do udzielania świadczeń pacjentom wymagającym wentylacji mechanicznej w szpitalu tymczasowym. Zmiana dotyczy także warunków ich finansowania. W przypadku produktu rozliczeniowego: 99.01.0017 opłata ryczałtowa za gotowość do udzielania świadczeń jest naliczana za moduł obejmujący nie więcej niż 56 łóżek, a gdy co najmniej 49 z tych łóżek jest już zajętych, za moduł kolejnych nie więcej niż 28 łóżek, a gdy co najmniej 21 łóżek w module 28 łóżkowym jest już zajętych, to opłata ryczałtowa jest naliczana za moduł kolejnych nie więcej niż 28 łóżek, o ile tyle jest dostępnych.

Natomiast w przypadku produktu rozliczeniowego: 99.01.0018 opłata ryczałtowa za gotowość do udzielania świadczeń pacjentom wymagającym wentylacji mechanicznej jest naliczana za moduł obejmujący nie więcej niż 10 łóżek dla pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej, a gdy co najmniej 7 z tych łóżek jest już zajętych, opłata ryczałtowa obejmuje moduł kolejnych nie więcej niż 10 łóżek, o ile tyle jest dostępnych - razem maksymalnie 13 łóżek dla pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej. Dodatkowo, zarządzenie wprowadza przepis uszczegóławiający, zgodnie z którym personel pozostający w gotowości do udzielania świadczeń w szpitalu tymczasowym nie może jednoczasowo udzielać świadczeń w podmiocie leczniczym go tworzącym lub innym podmiocie leczniczym. Kolejna wprowadzana zarządzeniem zmiana polega na możliwości wykonywania testów antygenowych przez świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (w zakresie lekarza POZ).

Warunkiem koniecznym jest wykonanie przedmiotowego testu wyłącznie w trakcie porady w poradni lub w trakcie wizyty domowej. Zmiana dokonana w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia ma charakter porządkowy i ma zastosowanie do świadczeń udzielanych od dnia 26 listopada 2020 r. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / poz / testy antygenowe
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30