NFZ wprowadza bezlimitowe finansowanie świadczeń opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży

Medexpress

Opublikowano 07 stycznia 2021, 08:53

Pixabay
Medexpress

Opublikowano 07 stycznia 2021, 08:53

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie zarządzenia.

Niniejsze zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 7/2020/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenia uzależnień, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 146 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”. Zgodnie z ww. upoważnieniem prezes Narodowego Funduszu Zdrowia został zobowiązany do określenia przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz szczegółowych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. poz. 1875), której celem jest poprawa zdrowia i jakości życia. Na podstawie przepisów w zakresie subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego określonego w ww. ustawie, wprowadza się bezlimitowe finansowanie świadczeń udzielonych świadczeniobiorcom do ukończenia 18. roku życia, w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

W związku z powyższym, do treści normatywnej zarządzenia wprowadzono regulacje umożliwiające bezlimitowe finansowanie świadczeń udzielonych przedmiotowym świadczeniobiorcom. Możliwość bezlimitowej realizacji świadczeń dla osób niepełnoletnich dotyczy zakresów świadczeń dedykowanych dzieciom i młodzieży, jak również pozostałych zakresów, w których leczone są osoby do 18. roku życia. Wprowadzenie możliwości pełnego wykonania świadczeń na rzecz osób niepełnoletnich winno zmotywować świadczeniodawców do poprawy dostępności do świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Skutek finansowy wynikający z modyfikacji przepisów w niniejszym zarządzeniu, nie jest możliwy do oszacowania. Wprowadzone zmiany wpisują się w realizację celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 – Poprawa jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.

Niniejsze zarządzenie nie zostało poddane konsultacjom zewnętrznym ze względu na modyfikacje, które mają charakter rozwiązań technicznych.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / opieka psychiatryczna dzieci i młodzieży
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31