Nie wszyscy rezydenci otrzymują wynagrodzenie za odpoczynek udzielany bezpośrednio po dyżurze. Ministerstwo odpowiada

Fot. MedExpress TV
Zarząd Krajowy OZZL wysłał do MZ pismo informujące, że rezydenci nie zawsze otrzymują wynagrodzenia za należny odpoczynek udzielany bezpośrednio po pełnionym dyżurze medycznym w ramach realizacji programu specjalizacji.
Medexpress 2019-10-08 08:44
Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński wysłał pismo do placówek, które nie wypłacały rezydentom należnego wynagrodzenia.
Przypomniał, że w porozumieniu kończącym ubiegłoroczny protest młodych lekarzy znalazł się zapis obligujący ministra zdrowia do zapewnienia, że godziny pełnionych dyżurów medycznych nie powinny być uzupełnieniem podstawowego wymiaru czasu pracy w sytuacji, gdy lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne nie przepracuje w miesiącu podstawowego czasu pracy wymaganego programem specjalizacji. Takie rozwiązanie pozwolić miało na zachowanie zarówno prawa do otrzymania pełnego wynagrodzenia zasadniczego i dodatkowo wynagrodzenia za przepracowane przez rezydenta godziny programowego dyżuru medycznego.
Do umów rezydenckich wprowadzony został zapis umożliwiający pracodawcy sfinansowanie zarówno pełnionego programowego dyżuru medycznego jak również czasu ewentualnie udzielonego odpoczynku po takim programowym dyżurze medycznym.
J.Cieszyński podkreślił, że użyte sformułowanie „niepotrącania wynagrodzenia”, ma za zadanie podkreślić należne do wypłaty wynagrodzenie zasadnicze przekazywane szpitalowi na realizację umowy zgodnie z art. 16j ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617, z późn. zm.).
Zgodnie z powyższym przepisem wspomniana umowa określa wysokość środków i ich przeznaczenie oraz, jeżeli dotyczy, zobowiązanie podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne do przekazania środków na wynagrodzono lekarzy odbywających staż kierunkowych poza tym podmiotem.
- Należy uznać, że minister zdrowia na podstawie tych regulacji upoważniony jest do określenia sposobu obliczania wynagrodzenia za dyżury medyczne. Istotnym również jest, że minister zdrowia dokonując przekazania środków finansowych na rezydentury jest związany wysokością środków przewidzianych na ten cel w budżecie państwa - tłumaczy J.Cieszyński.
W związku z powyższym oraz mają: na uwadze trwające w Ministerstwie Zdrowia prace nad umocowaniem tego rozwiązania w przepisach ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, dla zapewnienia stabilizacji pracy lekarzy rezydentów, w duchu przyjętych zasad współżycia społecznego i ww. porozumienia, proszę o stosowanie wspomnianego przepisu umowy rezydenckiej zgodnie z intencją z ministra zdrowia.
PDF

Zobacz także