Nowy ministerialny zespół zajmie standardami kształcenia lekarzy

Medexpress

Opublikowano 06 grudnia 2021, 09:31

Medexpress

Opublikowano 06 grudnia 2021, 09:31

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Piotr Bromber, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia;

2) Zastępca przewodniczącego – Wojciech Murdzek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki;

3) członkowie:
a) Małgorzata Zadorożna, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia,
b) Marcin Czaja, dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Edukacji i Nauki,
c) Magdalena Kucharska, naczelnik Wydział Kształcenia Lekarzy i Uznawania Kwalifikacji w Departamencie Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia,
d) Piotr Kowalski, naczelnik Wydziału Spraw Medycznych w Ministerstwie Edukacji i Nauki,
e) pięciu przedstawicieli Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych,
f) przedstawiciel Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej,
g) przedstawiciel Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny,

h) przedstawiciel Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy,

i) dwóch przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej;
4) Sekretarz – Małgorzata Żarłak, starszy specjalista w Wydziale Kształcenia Lekarzy i Uznawania Kwalifikacji w Departamencie Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie propozycji nowelizacji rozporządzenia Ministra Nauki iSzkolnictwa Wyższego zdnia 26 lipca 2019r. wsprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 755) w zakresie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza oraz lekarza dentysty, w tym w szczególności:
1) przeglądu oraz zaproponowania zmian do aktualnego zestawu efektów kształcenia pod kątem możliwości ograniczenia efektów kształcenia przewidzianych w ramach grup zajęć A i B,
2) uzupełnienia efektów kształcenia w zakresie kompetencji komunikacyjnych w celu implementacji rekomendacji wypracowanych w ramach prac Zespołu powołanego na podstawie zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw zmiany standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza (Dz. Urz. MNiSW poz. 45) zmienionego zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniającym zarządzenie wsprawie powołania Zespołu doradczego do spraw zmiany standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza (Dz. Urz. MEiN poz. 17),
3) wprowadzenia zmian niezbędnych do zwiększenia liczby godzin praktycznych kształcenia począwszy od 4. roku studiów na kierunku lekarskim i 3. roku studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym
– z uwzględnieniem wymagań zawartych w dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.2)).

Zarządzenie: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

lekarze / kształcenie lekarzy
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31