Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Kasy fiskalne u lekarzy: ważna zmiana!

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 16 stycznia 2017 08:35

Kasy fiskalne u lekarzy: ważna zmiana! - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock / Getty Images
W przepisach dotyczących kas fiskalnych nastąpiła ważna zmiana. Sprawdź jaka.

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych zostali objęci wszyscy lekarze i lekarze dentyści, którzy świadczą usługi indywidualne na rzecz osób fizycznych lub rolników ryczałtowych, bez względu na posiadany status. Do tej pory w sytuacji, gdy lekarz pracował dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, na mocy przepisów z 2014 roku, mógł zainstalować kasę fiskalną dwa miesiące od daty rozpoczęcia świadczenia usług. Teraz, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 16. grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, opublikowanym w Dzienniku Ustaw 28. grudnia, pod poz. 2177, lekarze i lekarze dentyści rozpoczynający udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz osób fizycznych muszą zainstalować kasę fiskalną od razu z chwilą dokonania pierwszej sprzedaży takiej usługi. 

Przypomnijmy:

Jest odpowiedź z Ministerstwa Finansów dotycząca lekarzy, którzy leczą swoje rodziny.

Na początku lutego prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz skierował pytanie do ministra finansów w sprawie rozliczania i fakturowania leczenia rodzin. Jak odprowadzać podatek od takich porad?

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman poinformował Radę Lekarską, że:

"Świadczenie tychże usług nie wiązałoby się zatem z obowiązkiem uiszczenia kwoty podatku należnego z tego tytułu. Analogiczna sytuacja zachodziłaby w przypadku realizowania tych czynności bez wynagrodzenia.
Powyższe prowadzi zatem do wniosku, iż przepis art. 8 ust. 2 u.p.t.u., odnoszący się do nieodpłatnego świadczenia usług, nie znajduje zastosowania w odniesieniu do tych czynności, które w razie ich uznania za podlegające opodatkowaniu zostałyby zwolnione od podatku. W tym bowiem przypadku pozostawienie ich poza zakresem u.p.t.u. nie prowadzi do naruszenia powołanych powyżej zasad, które należy uznać za uzasadniające zrównanie takich czynności z czynnością odpłatnego świadczenia usług. W rezultacie, czynności te jako nieobjęte zakresem art. 8 ust. 2 u.p.t.u. nie mogą również zostać uznane za mieszczące się w pojęciu sprzedaży, a tym samym za objęte obowiązkiem ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej.
Odnosząc się natomiast do kolejnego zagadnienia dotyczącego lekarzy, którzy mają zarejestrowane dwie praktyki, w tym praktykę „w miejscu wezwania", należy zauważyć, że jak wskazano powyżej, zgodnie z art. 111 ust. 1 u.p.t.u., podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Przepis ten określa generalną zasadę, z której wynika, iż obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (na mocy art. 111 ust. 8 u.p.t.u., minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników' oraz niektóre czynności z tego obowiązku). Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz innych, niż wymienione w art. 111 ust. 1 u.p.t.u. podmiotów nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, co oznacza, że nie mają również obowiązku posiadania kasy rejestrującej.
Lekarze dokonujący świadczenia usług na rzecz osób wymienionych w art. 111 ust. 1 u.p.t.u., mają natomiast obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej w świetle § 4 pkt 2 lit. f rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1544). Zgodnie z tym przepisem zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku świadczenia usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów- (przepisy tego rozporządzenia przewidują stosowne przepisy przejściowe).
Mając na uwadze treść art. 111 ust. 1 u.p.t.u. i wynikający z niego nakaz ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, jedynie lekarze realizujący sprzedaż na rzecz tych podmiotów są zobowiązani do posiadania (celem ewidencjonowania na niej) kasy rejestrującej.
Powyższe wyjaśnienie dotyczy lekarzy prowadzących w rozumieniu art. 15 u.p.t.u. działalność gospodarczą. Jeżeli lekarz prowadzi praktykę lekarską na podstawie umowy o pracę, czynności wykonywane w ramach tej praktyki nie podlegają podatkowi od towarów i usług. Podatkowi temu nie będą również podlegać czynności nieodpłatnej porady lekarskiej wykonywane poza tą praktyką."

Źródło: Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

 

Zobacz także