Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Koniec z komercjalizacją zadłużonych szpitali. BCC ocenia zmiany ustawy o działalności leczniczej

MedExpress Team

Alicja Dusza

Opublikowano 2 czerwca 2016 11:30

Koniec z komercjalizacją zadłużonych szpitali. BCC ocenia zmiany ustawy o działalności leczniczej  - Obrazek nagłówka
Rada Ministrów przyjęła we wtorek 31 maja 2016 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw. Teraz zostanie on skierowany do prac parlamentarnych. Stanowisko w tej sprawie przedstawiło BCC.

Zdaniem BCC pomimo wielu kontrowersyjnych rozwiązań zapisanych w projekcie znaleźć w nim można propozycje zmian ułatwiających wykonywanie działalności leczniczej.

Ustawa o działalności leczniczej, która weszła w życie 1 lipca 2011 r. miała zmniejszyć  zadłużenie zakładów opieki zdrowotnej poprzez możliwość ich przekształcenia w spółki kapitałowe i tym samym zwiększyć odpowiedzialność jednostek samorządu terytorialnego za szpitale. Niestety, nie doprowadziło to do poprawy sytuacji finansowej szpitali. Proponowane w ustawie zmiany w wielu aspektach mają zasadnicze znaczenie dla sprawnego funkcjonowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego, a przede wszystkim dla obywateli.
Do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw BCC przekazał 29 kwietnia br. Ministerstwu Zdrowia obszerną opinię zawierającą szereg zastrzeżeń i szczegółowych uwag.
1.    Zakazu zbywania akcji i udziałów oraz wypłacania dywidendy.
Głównym założeniem przyjętego przez rząd projektu jest odejście od konieczności przekształcania szpitali w spółki kapitałowe w przypadku wystąpienia straty, a jeśli szpital jest już prowadzony w formie spółki – zakazanie zbywania jego akcji i udziałów podmiotom prywatnym, aby nie stawały się one właścicielem większościowym. Przyjęte w projekcie regulacje to odejście od dotychczasowej filozofii prywatyzacji i komercjalizacji służby zdrowia. Wstrzymują proces komercjalizacji szpitali. W praktyce spowoduje to ograniczenie udziału sektora prywatnego w systemie ochrony zdrowia. Taka regulacja  zaprzepaszcza szansę na innowacyjny, dynamiczny rozwój wielu podmiotów publicznych zainteresowanych współpracą z sektorem prywatnym i dobrymi praktykami zarządzania. Podobnie skutki spowoduje  wprowadzenie zakazu wypłacania dywidendy w spółkach kapitałowych, w których ponad 51% akcji albo udziałów posiadają Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego albo uczelnia medyczna.
2.     Działań naprawczych.
Proponowana droga naprawcza pokrycia we własnym zakresie (SPZOZ) ujemnego wyniku  finansowego za rok obrotowy, a jeśli to nie wystarczy przez podmiot tworzący (zamiast  obowiązku zmiany organizacyjno-prawnej) jest zdecydowanie niewystarczająca dla zapewnienia efektywnej poprawy funkcjonowania danego podmiotu. Przyjęcie takiej regulacji może skutkować przeniesieniem niestabilności finansowej z konkretnego podmiotu leczniczego na jego organ założycielski.
3.    Skutków regulacji.
Takie propozycje zawarte w projekcie ustawy wpłyną niekorzystnie na stan finansów publicznych. Mogą spowodować niekorzystne zmiany na rynku usług medycznych. A w końcowym efekcie uderzyć w pacjentów. Budzą poważne zastrzeżenia co do ich zgodności z Konstytucją RP i orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego przede wszystkim w zakresie gwarancji swobody działalności gospodarczej.
4.    Zniesienia obowiązku polis ubezpieczeniowych.
Szpitale nie będą miały obowiązku ubezpieczenia się. Na akceptację zasługuje propozycja zniesienia obowiązku posiadania przez podmiot prowadzący szpital umowy  ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych. Nie powoduje to zwolnienia podmiotu leczniczego z odpowiedzialności z tytułu zaistniałego zdarzenia medycznego. Błędem było nakładanie na szpitale nowych obciążeń bez wskazania źródeł ich finansowania i braku symulacji skutków ekonomicznych oraz analizy ofert ze strony firm ubezpieczeniowych.

Zdaniem BBC lonieczne jest stworzenie mechanizmów realnej konkurencji pomiędzy podmiotami leczniczymi (bez względu na formę własności). Oczekujemy wypracowania regulacji, które umożliwią funkcjonowanie podmiotów prywatnych na równych prawach z publicznymi - informuje w komunikacie BCC.

Zobacz także