Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Kto będzie przeprowadzał szczepienia ochronne przeciwko COVID-19?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 10 grudnia 2020 13:17

Kto będzie przeprowadzał szczepienia ochronne przeciwko COVID-19? - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
W czwartek RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie projektu rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie zakażenia koronowirusem SARS-CoV-2 wprowadza szczególny sposób postępowania świadczeniodawców przy przeprowadzeniu szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 polegający na dopuszczeniu do ich przeprowadzania osób posiadających prawo wykonywania zawodu odpowiednio lekarza, felczera, pielęgniarki, położnej oraz wykonujących zawód ratownika medycznego, a także higienistek szkolnych, jeżeli higienistki te posiadają kwalifikacje do wykonywania szczepień określone w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 10 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 i 2112).

Projekt rozporządzenia ma na celu umożliwienie wykonania szczepienia przez wskazane osoby po wykonaniu kwalifikacji lekarskiej do szczepienia, wykonywanej na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Wprowadzenie możliwości szczepienia przeciwko COVID-19 przez osoby wskazane w projekcie rozporządzenia spowoduje zwiększenie możliwości przeprowadzenia szczepień z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pacjenta. Wskazać bowiem należy, że samo przeprowadzenie szczepienia polega na podaniu szczepionki (która jest produktem leczniczym) w formie zastrzyku domięśniowego i jest standardowym zabiegiem wykonywanym przez osoby wykonujące ww. zawody medyczne.

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. Wskazany termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, z dniem następującym po dniu ogłoszenia, wynika z konieczności zapewnienia możliwości przeprowadzania szczepień przez jak najszerszy krąg osób, co jest kluczowe wobec zbliżającego się terminu rozpoczęcia szczepień ochronnych przeciwko COVID-19.

Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.

Projekt rozporządzenia nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub praw i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej.

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji lub uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.