Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

MZ: Trzeba stworzyć dodatkową bazę łóżkową dla zakażonych

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 4 listopada 2020 08:48

MZ: Trzeba stworzyć dodatkową bazę łóżkową dla zakażonych - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
W środę została opublikowana nowelizacja projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie projektu.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą stanowi wykonanie fakultatywnego upoważnienia dla ministra właściwego do spraw zdrowia, zawartego w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.).

Ze względu na szybki przyrost liczby pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2, w tym w szczególności wymagających leczenia w warunkach szpitalnych, zachodzi potrzeba tworzenia dodatkowej bazy łóżkowej na bazie obiektów, które nie pełniły dotychczas funkcji medycznej. Działanie takie pozwala na koncentrację personelu w miejscu pozwalającym na przyjmowanie pacjentów wymagających hospitalizacji w sytuacji wyczerpywania się możliwości organizacji takich miejsc w istniejących podmiotach leczniczych. Dynamika sytuacji wymusza wykorzystanie do tego celu obiektów, które nie były budowane z myślą o funkcji leczniczej.

Organizowane w tym trybie miejsca udzielania świadczeń mają charakter tymczasowy. Ich wykorzystanie jest planowane w fazie zwiększania liczby hospitalizowanych pacjentów do wartości przekraczających możliwości istniejącej stałej bazy łóżek szpitalnych, które mogą być wykorzystane do ich leczenia. Miejsca te będą dedykowane wyłącznie pacjentom z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.

Prowadzone działania budowlane, przy założeniu jak najkrótszego czasu dostosowania obiektów do przyjmowania pacjentów, muszą zagwarantować bezpieczeństwo leczonych. Procedowane rozporządzenie określa minimalne wymogi, które muszą zostać spełnione przy założeniu jak najkrótszego czasu uruchamiania takich obiektów.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Wprowadzenie takiego terminu wejścia w życie rozporządzenia pozwoli na przygotowanie pomieszczeń i urządzeń szpitali tymczasowych, w których będą leczeni pacjenci zakażeni wirusem SARS-CoV-2.

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Projektowane rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) i w związku z tym nie podlega notyfikacji.

Nie istnieją alternatywne środki w stosunku do projektu rozporządzenia umożliwiające osiągnięcie zamierzonego celu.

Źródło: RCL

Tematy

COVID-19 / RCL / mz

Podobne artykuły

Msolecka
Felieton Małgorzata Solecka

Zakupy covidowe. Coś tu pachnie

27 lutego 2024
iStock-1361760808
23 stycznia 2024

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.