Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

MZ tworzy Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19. Kto będzie przekazywał dane?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 8 kwietnia 2020 13:51

MZ tworzy Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19. Kto będzie przekazywał dane? - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
W Dzienniku Ustaw RP opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19.

Zgodnie z rozporządzeniem podmiotem prowadzącym rejestr jest Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Rejestr został utworzony na 12 miesięcy.

Kto będzie przekazywał dane do rejestru?

Dane i identyfikatory są przekazywane do rejestru za pomocą systemu teleinformatycznego, przez:
1) podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, w tym opiekę zdrowotną w izolatorium;
2) medyczne laboratoria diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
2. Podmioty lecznicze, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przekazują dane i identyfikatory, o których mowa:
1) w § 5 ust. 1 pkt 1–4, ust. 2 pkt 1 lit. a–c, pkt 2 lit. d, pkt 4 lit. a–c, pkt 6 i 8–15 oraz ust. 3, co najmniej raz na dobę;
2) w § 5 ust. 1 pkt 5–7, ust. 2 pkt 1 lit. d–i, pkt 2 lit. a–c, pkt 3, pkt 4 lit. d i e, pkt 5 i 7, fakultatywnie.
3. Laboratoria, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przekazują dane i identyfikatory, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1–4,
ust. 2 pkt 1 lit. a–c oraz ust. 3 pkt 1 i 3, co najmniej raz na dobę.

Przetwarzane dane

W rejestrze przetwarza się dane osobowe dotyczące usługobiorcy obejmujące:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) płeć;
3) numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – serię i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, albo niepowtarzalny identyfikator nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dla celów transgranicznej identyfikacji, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE)
2015/1501 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ram interoperacyjności na podstawie art. 12 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 235 z 09.09.2015, str. 1, z późn. zm.2)
4) datę urodzenia;
5) obywatelstwo;
6) adres miejsca zamieszkania lub adres do korespondencji, w tym adres poczty elektronicznej;
7) numer telefonu kontaktowego.

W rejestrze przetwarza się także jednostkowe dane medyczne dotyczące usługobiorcy obejmujące:
1) stan zdrowia usługobiorcy w chwili postawienia diagnozy:
a) datę i godzinę pobrania próbki dotyczącej diagnostyki zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
b) datę zlecenia lub datę skierowania na diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
c) datę i wynik diagnostyki zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
d) stan kliniczny w momencie przyjęcia do szpitala lub izolatorium: temperatura ciała, ciśnienie tętnicze krwi, częstotliwość rytmu serca, częstotliwość oddechów, saturacja przy oddychaniu powietrzem atmosferycznym, objawy
nasilonej duszności, zapalenie płuc, zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS), sepsa, wstrząs septyczny, skala AVPU, Modified Early Warning Score,
e) choroby współistniejące: przewlekłe schorzenie w zakresie układu sercowo-naczyniowego (inne niż nadciśnienie tętnicze), przewlekłe schorzenie w zakresie układu oddechowego, przewlekła choroba nerek, choroba wątroby, zapalenie płuc, ARDS, nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, choroba wymagająca przewlekłej sterydoterapii lub leczenia immunosupresyjnego, przebyty udar mózgu lub TIA, choroba nowotworowa, astma, POCHP, cukrzyca, migotanie przedsionków (napadowe lub utrwalone), niewydolność serca, inne choroby przewlekłe,
f) leki przyjmowane przed przyjęciem do szpitala lub izolatorium (sartany (antagoniści receptora angiotensyny II), inhibitory konwertazy angiotensyny, aspiryna, niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ), glikokortykosteroidy, statyny, beta-adrenolityki, leki przeciwzakrzepowe, antagoniści wapnia (blokery kanałów wapniowych), diuretyki, spironolakton lub eplerenon, inne),
g) informacje o stosowanych używkach przez usługobiorcę w okresie ostatnich 30 dni przed przyjęciem do szpitala lub izolatorium (alkohol, palenie tytoniu, e-papierosy, narkotyki, inne),
h) objawy podczas przyjęcia pacjenta do szpitala lub izolatorium: gorączka, kaszel, duszności, dreszcze, drgawki, ból gardła, katar, biegunka, nudności, ogólne osłabienie, ból głowy, ból mięśni, ból klatki piersiowej, ból brzucha, ból stawów, zapalenie spojówek, wydzielina w gardle, zmiany osłuchowe, demencja, śpiączka, zaburzenia smaku, zaburzenia węchu, zaburzenia snu,
i) stan kliniczny usługobiorcy w momencie przyjęcia na oddział intensywnej terapii lub inny oddział wyznaczony do opieki nad ciężko chorymi pacjentami z COVID-19 (pierwszy dostępny pomiar): wynik w skali Sequential Organ Failure Assessment, saturacja, wskaźnik oksygenacji (PaO2/FiO2), ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla w krwi tętniczej, temperatura ciała, ciśnienie tętnicze krwi, częstotliwość rytmu serca, częstotliwość oddechów,
saturacja, objawy nasilonej duszności, zapalenie płuc, zespół ostrej niewydolności oddechowej, sepsa, wstrząs septyczny;

2) wywiad epidemiologiczny:
a) styczność z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie wirusem SARS-CoV-2,
b) informację, czy styczność, o której mowa w lit. a, dotyczyła osoby wykonującej zawód medyczny,
c) datę wystąpienia pierwszych objawów COVID-19,
d) pracę przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, a w przypadku odpowiedzi pozytywnej – wykonywany zawód;
3) informację na temat wykonanych w ramach diagnostyki COVID-19 badań obrazowych:
a) zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej,
b) tomografia komputerowa klatki piersiowej,
c) badanie ultrasonograficzne płuc;
4) monitorowanie stanu zdrowia usługobiorcy:
a) miejsce pobytu usługobiorcy: izolatorium, oddział intensywnej terapii, oddział niebędący oddziałem intensywnej
terapii,
b) datę i godzinę uruchomienia oraz zakończenia inwazyjnej wentylacji mechanicznej,
c) datę i godzinę uruchomienia oraz zakończenia pozaustrojowej oksygenacji krwi (ECMO),
d) informację o powikłaniach mających miejsce w trakcie hospitalizacji lub pobytu w izolatorium,
e) stan kliniczny: temperatura ciała, ciśnienie tętnicze krwi, częstotliwość rytmu serca, częstotliwość oddechów, saturacja przy oddychaniu powietrzem atmosferycznym, wydalanie moczu, objawy nasilonej duszności, zapalenie
płuc, zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS), sepsa, wstrząs septyczny, skala AVPU, Modified Early Warning Score zgodnie z Zaleceniami postępowania w zakażeniach SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych;
5) zastosowane leczenie: tlenoterapia bierna, wysokoprzepływowa tlenoterapia donosowa, nieinwazyjna wentylacja mechaniczna, inwazyjna wentylacja mechaniczna, stosowanie ciśnienia końcowo-wydechowego ≥15 cm słupa wody, leki zwiotczające mięśnie szkieletowe, wentylacja w pozycji odwróconej na brzuchu, tracheostomia, stosowanie tlenku azotu, manewry rekrutacyjne, pozaustrojowa oksygenacja krwi (ECMO), leki obkurczające naczynia krwionośne, terapia nerkozastępcza, antybiotykoterapia, remdesivir, chlorochina lub hydroksychlorochina, lopinavir-ritonavir, tocilizumab, glikokortykosteroidy, inne leki przeciwwirusowe;
6) datę przyjęcia i dokonania wypisu od usługodawcy;
7) miejsce, z którego usługobiorca został przyjęty;
8) datę przyjęcia i datę wypisu z oddziału intensywnej terapii lub innego oddziału wyznaczonego do opieki nad ciężko chorymi pacjentami z COVID-19;
9) liczbę dni hospitalizacji lub pobytu w izolatorium;
10) liczbę dni pobytu na oddziale intensywnej terapii lub innym oddziale wyznaczonym do opieki nad ciężko chorymi pacjentami z COVID-19, liczbę dni wolnych od wentylacji mechanicznej do 28. dnia od momentu przyjęcia na oddział intensywnej terapii lub inny oddział wyznaczony do opieki nad ciężko chorymi pacjentami z COVID-19;
11) miejsce, do którego usługobiorca został przekazany;
12) wyniki leczenia: stan zdrowia pacjenta przy wypisie z oddziału intensywnej terapii lub innego oddziału wyznaczonego do opieki nad ciężko chorymi pacjentami z COVID-19;
13) datę i godzinę oraz bezpośrednią, wtórną i wyjściowe (pierwotne) przyczyny zgonu;
14) informację dotyczącą przeprowadzenia sekcji zwłok;
15) informację dotyczącą istotnych okoliczności zgonu.

Rozporządzenie: TU

Źródło: Dz.U.RP

Podobne artykuły

Msolecka
Felieton Małgorzata Solecka

Zakupy covidowe. Coś tu pachnie

27 lutego 2024
iStock-1361760808
23 stycznia 2024

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.