Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

POZ: kluczowe postulaty zmian w systemie ochrony zdrowia

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 20 lipca 2021 09:18

POZ: kluczowe postulaty zmian w systemie ochrony zdrowia - Obrazek nagłówka
Porozumienie Zielonogórskie włączyło się w przygotowanie założeń do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Zespół ekspertów PZ przygotował materiał programowy, który zawiera kluczowe postulaty zmian systemowych podstawowej opieki zdrowotnej.
Eksperci PZ w dokumencie dla Komisji Europejskiej wskazali kilka obszarów wymagających pilnej zmiany systemowej m.in. preferowanie przez instytucje państwowe medycyny naprawczej zamiast wzmacniania roli lekarzy i placówek POZ. Niewystarczającą i stale zmniejszającą się̨ liczbę lekarzy, pielęgniarek i położnych w POZ, będącą konsekwencją starzenia się oraz brak ułatwień́ i zachęt do uzyskania specjalizacji z medycyny rodzinnej przez lekarzy posiadających inne specjalizacje.
PZ zwraca także uwagę na niewystarczające działania z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w stosunku do potrzeb i oczekiwań oraz utrudniony dostęp do świadczeń́ POZ w rejonach wiejskich. Środki finansowe przekazane POZ w ramach funduszy unijnych powinny wpłynąć także na poprawę skuteczności działań podejmowanych przez POZ w tym profilaktykę.
– Zależy nam na poprawie realizacji populacyjnych programów badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy i piersi u kobiet oraz raka jelita grubego, edukację w zakresie profilaktyki onkologicznej oraz rekrutację na badania cytologiczne, mammografię i kolonoskopię na poziomie POZ mówi Jacek Krajewski. – Chcemy także skupić się na poprawie wykrywalności czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych oraz wczesnego wykrywania i leczenia dyslipidemii, otyłości, nadciśnienia tętniczego i cukrzycy. Konieczne jest także stworzenie kompleksowej opieki medycznej nad osobami starszymi i chorymi przewlekle, w miejscu zamieszkania, połączonej z opieką pielęgnacyjną̨ i socjalną, wykorzystującą nowoczesne narzędzia telemetryczne.
Kluczowe postulaty zmian systemowych podstawowej opieki zdrowotnej trafią także m.in. do Ministerstwa Zdrowia i NFZ, a na poziomie województw do marszałków, wojewodów oraz dyrektorów wydziałów zdrowia. Będą dostępne także na stronie PZ www.federacja-pz.pl
Eksperci Porozumienia Zielonogórskiego przekazali także uwagi do dokumentu strategicznego Ministerstwa Zdrowia „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021- 2027 z perspektywą do 2030 r”, który skupia się głównie na innych poziomach systemu ochrony zdrowia, pomijając rolę, jaką odgrywa w nim POZ. Uwagi nawiązują do dokumentów, jakie przekazane zostały do Komisji Europejskiej.
Piątka dla POZ
1. Wzmocnienie roli lekarza POZ jako koordynatora i przewodnika w systemie opieki zdrowotnej.
2. Dostosowanie infrastruktury i zasobów kadrowych POZ do realizowanych zadań.
3. Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz efektywności i dostępności systemu opieki zdrowotnej.
4. Wsparcie systemu kształcenia kadr medycznych w kontekście dostosowania zasobów do zmieniających się̨ potrzeb społecznych i epidemiologicznych.
5. Opracowanie i wdrożenie działań́ wzmacniających kształtowanie postaw prozdrowotnych zwiększających dostępność́ do programów zdrowotnych (profilaktycznych, rehabilitacyjnych) w celu zmniejszenia zachorowalności i umieralności, w szczególności z powodu chorób cywilizacyjnych.

Źródło: Federacja Porozumienie Zielonogórskie

Zobacz także