Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner
GIS

Pracodawca powinien odsunąć od obowiązków pracownika medycznego, który miał kontakt z osobą chorą na COVID-19

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 8 maja 2020 10:39

Pracodawca powinien odsunąć od obowiązków pracownika medycznego, który miał kontakt z osobą chorą na COVID-19 - Obrazek nagłówka
Fot. Agencja Gazeta

Po interwencji OZZPiP w dniu 6 maja 2020 roku Główny Inspektor Sanitarny przesłał do Ministerstwa Zdrowia pisemne stanowisko w zakresie postępowania pracowników medycznych podmiotów leczniczych po kontakcie z osobą podejrzaną o zakażenie SARS- CoV-2, bądź chorą na COVID-19.

OZZPIP zwrócił się 5 maja br. do GIS w tej sprawie następującym pismem:

Pani
Izabela Kucharska
Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

Główny Inspektorat Sanitarny
ul. Targowa 65
03-729 Warszawa

dot. prośba o potwierdzenie w formie pisemnej stanowiska Głównej Inspekcji Sanitarnej w opisanych poniżej kwestiach

W związku z prowadzonymi w formie telekonferencji rozmowami w dniu 29-04-2020r. działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie zwracam się do Pani z uprzejmą prośbą o potwierdzenie w formie pisemnej stanowiska Głównej Inspekcji Sanitarnej w poniższych kwestiach:

I. Postępowanie w przypadku ujawnienia kontaktu pracowników medycznych z COVID-19 do czasu zakończenia postępowania epidemicznego przez powiatowego inspektora sanitarnego.

W przypadku ujawnienia w danym podmiocie leczniczym przypadku zakażenia lub podejrzenia zakażenia COVID-19, ewentualnie przypadku kontaktu z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie COVID-19 pracodawca powinien niezwłocznie skontaktować się z powiatowym inspektorem sanitarnym oraz niezwłocznie czasowo odsunąć od świadczenia pracy pracowników medycznych, którzy byli narażenia na powyższy kontakt. GIS akceptuje wyjątkowo sytuację, że w przypadku kłopotów w natychmiastowym zabezpieczeniu zastępców pracowników medycznych niezbędnych do zapewnienia opieki pacjentom hospitalizowanym, można dopuścić konieczność kontynuowania świadczenia pracy przez tych pracowników medycznych, do czasu zorganizowania przez pracodawcę zastępstwa, ale nie dłużej niż maksymalnie do końca planowanej dla nich pracy do końca zmiany (planowanego zgodnie z harmonogramem pracy dyżuru).
Po tym okresie pracownicy medyczni powinni być odesłani do domu, bezpiecznym środkiem transportu (powinni wrócić do domu swoimi samochodami lub transport do miejsc zamieszkania powinien zorganizować im pracodawca). Pracownicy medyczni narażeni na powyższy kontakt nie powinni w żadnym wypadku korzystać z transportu publicznego. W miejscu zamieszkania pracownicy medyczni powinni w miarę możliwości poddać się samoizolacji i czekać na wynik postępowania epidemicznego prowadzonego przez powiatowego inspektora sanitarnego. Do czasu zakończenia tego postępowania, nawet w przypadku gdyby postępowanie to się przedłużało do kilkudziesięciu godzin, pracownicy medyczni powinni cały czas utrzymywać samoizolację w warunkach domowych i oczywiście nie mogą być w tym czasie wzywani do świadczenia pracy. Polecanie świadczenia pracy w okresie do zakończenia postępowania epidemicznego prowadzonego przez powiatowego inspektora sanitarnego jest równoznaczne z narażeniem ich życia i zdrowia oraz wpływa na dalszą transmisję wirusa COVID-19. Do czasu zakończenia postępowania epidemicznego przez powiatowego inspektora sanitarnego, gdyby to postępowania z jakichś przyczyn uległo przedłużeniu, nieobecność pracowników medycznych w pracy należy uznać za usprawiedliwioną.

Pracownicy medyczni mogą powrócić do świadczenia pracy tylko w przypadku zakończenia postępowania epidemicznego, bez orzekania o potrzebie ich kwarantanny.

II. Postępowanie w przypadku decyzji powiatowego inspektora sanitarnego o obowiązku odbycia kwarantanny przez pracowników medycznych wobec kontaktu COVID-19

W przypadku, gdy powiatowy inspektor sanitarny w wyniku prowadzonego postępowania epidemicznego nałoży na tych pracowników medycznych obowiązek kwarantanny, w zależności o treści decyzji mogą odbywać 14 dniową kwarantannę w warunkach izolacji domowej (jeżeli takie warunki będą indywidualnie możliwe) lub powinni być skierowani do odbycia kwarantanny w obiektach zajętych na ten cel przez wojewodów zgodnie z Wojewódzkimi Planami Działania Na Wypadek Epidemii.
W ocenie Głównej Inspekcji Sanitarnej nie jest możliwe nakładanie obowiązku odbycia kwarantanny w poszczególnych oddziałach szpitali, w tym niemożliwe jest zamykanie pracowników medycznych na oddziałach wraz z pacjentami hospitalizowanymi. Tylko w sytuacjach wyjątkowych, w przypadku braku możliwości odbycia kwarantanny w warunkach izolacji domowej lub w przypadku braku zajęcia przez wojewodów obiektów na potrzeby kwarantannowe, Główna Inspekcja Sanitarna warunkowo dopuszcza możliwość odbywania przez pracowników medycznych kwarantanny w wydzielonych jednostkach organizacyjnych podmiotów leczniczych, ale tylko wówczas, gdy te pomieszczenia spełniać będą minimalne warunki do odbywania w sposób godziwy kilkudniowej kwarantanny, tj. kiedy pracownicy medyczni będą mieć możliwość wyizolowania w oddzielnych pomieszczeniach z węzłem sanitarnym, a równocześnie zostaną zabezpieczone ich potrzeby związane z wyżywieniem i dostępem do pomocy medycznej.

Gówna Inspekcja Sanitarna oświadcza, że absolutnie niedopuszczalne jest polecanie świadczenia jakiejkolwiek pracy przez pracowników medycznych poddanych kwarantannie, za wyjątkiem jednej sytuacji opisanej w art. 4b ust. 2 ustawy z 02-03-2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374 z póź. zm.), który zezwala w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, aby ubezpieczony wykonujący zawód medyczny świadczył pracę zdalną, na rzecz podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub udzielał świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, co nie spowoduje utraty wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego.
Przypadki polecania przez pracodawców pracy pracownikom medycznym objętych kwarantanną stanowią rażące naruszenie wytycznych GIS w zakresie ograniczania transmisji wirusa COVID-19.

Prosimy o zwrotne potwierdzenie prawidłowości opisanego postępowania w powyższych sytuacjach.

Krystyna Ptok
Przewodnicząca OZZPiP


Główny Inspektor Sanitarny przesłał 6 maja br. do przewodniczącej OZZPiP Krystyny Ptok pisemne stanowisko GIS w tej sprawie:

Pani
Józefa Szczurek-Żelazko
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia

Do wiadomości:
Pani Krystyna Ptok
Przewodnicząca
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Sekretarz Stanu,

w odpowiedzi na pismo znak: DSZ.051.32.2020.EK(5) IK:2013210 z dnia 05.05.2020 r. dotyczące przedstawienia pisemnego stanowiska w zakresie postępowania pracowników medycznych podmiotów leczniczych po kontakcie z osobą podejrzaną o zakażenie SARS- CoV-2, bądź chorą na COVID-19, uprzejmie informuję, jak niżej.

1. Pracodawca powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, który pełni nadzór epidemiologiczny na danym terenie.

2. Pracodawca powinien niezwłocznie czasowo odsunąć od świadczenia pracy pracownika medycznego, który został narażony na powyższy kontakt. Świadczenie pracy przez narażonego pracownika medycznego stanowi zagrożenie dla pacjentów przebywających w podmiocie leczniczym, jak i reszty personelu pracującego w podmiocie leczniczym.

3. Narażony pracownik medyczny po odsunięciu od pracy bezzwłocznie powinien wrócić do domu bezpiecznym środkiem transportu (tj. swoim prywatnym samochodem lub innym transportem indywidualnym).

4. Narażony pracownik medyczny w miejscu zamieszkania powinien w miarę możliwości poddać się samoizolacji i czekać na wyniki dochodzenia epidemiologicznego prowadzonego przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

5. Narażony pracownik medyczny może powrócić do świadczenia pracy tylko w przypadku, kiedy państwowy powiatowy inspektor sanitarny podejmie decyzje o braku konieczności odbywania kwarantanny. Do tego czasu nieobecność pracownika medycznego w pracy należy uznać za usprawiedliwioną.

6. Narażony pracownik medyczny na którego został nałożony obowiązek odbycia kwarantanny przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, jest obowiązany go wypełnić.

7. Narażony pracownik medyczny, na którego został nałożony obowiązek 14 dniowej kwarantanny, powinien ją odbyć w warunkach izolacji domowej (jeżeli takie warunki będą możliwe) lub powinien być skierowany do odbycia kwarantanny w obiektach wyznaczonych na ten cel przez wojewodów zgodnie z wojewódzkimi planami działania na wypadek epidemii.

8. Niedopuszczalne jest odbywanie kwarantanny przez pracowników medycznych na terenie podmiotów leczniczych w tym, z obowiązkiem świadczenia pracy. Stosowanie takich praktyk istotnie zwiększa możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród osób z grup ryzyka (osób z obniżoną odpornością spowodowaną innymi chorobami niż COVID-19).

9. Świadczenie pracy (jak i zlecanie pracy przez pracodawców) przez narażonych pracowników medycznych poddanych kwarantannie możliwe jest w sytuacji opisanej w art. 4b ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), która zezwala w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, aby ubezpieczony wykonujący zawód medyczny świadczył pracę zdalną, na rzecz podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub udzielał świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, co nie spowoduje utraty wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego.

Z poważaniem

z up. Głównego Inspektora Sanitarnego
Izabela Kucharska
Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

Źródło: OZZPiP

Podobne artykuły

Msolecka
Felieton Małgorzata Solecka

Zakupy covidowe. Coś tu pachnie

27 lutego 2024
iStock-1361760808
23 stycznia 2024

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także