Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Projekt rozporządzenia MZ ws. nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 14 lipca 2021 09:21

 Projekt rozporządzenia MZ ws. nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu - Obrazek nagłówka
Thinkstock/GettyImages
RCL opublikowało projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w obecnej strukturze organizacyjnej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, zwanego dalej „Inspektoratem”, które mają na celu usprawnienie jego funkcjonowania oraz koordynowanie przez Głównego Inspektora Sanitarnego zadań realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, w szczególności w związku z potrzebą wdrożenia cyfrowych narzędzi służących realizacji tych zadań.

Projekt rozporządzenia zakłada wprowadzenie organizacji wewnętrznej Inspektoratu pozwalającej na bardziej sprawne i efektywne realizowanie zadań ustawowych przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Powyższy problem można rozwiązać jedynie przez działanie legislacyjne.

Projekt rozporządzenia przewiduje utworzenie Departamentu Usług Cyfrowych, likwidację Departamentu Komunikacji Społecznej i Promocji Zdrowia oraz zmianę nazwy Departamentu Ekonomiczno-Administracyjnego na Departament Budżetu i Finansów.

Zakres spraw regulowanych w projektowanym rozporządzeniu nie jest objęty przepisami Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia, z uwagi na zakres projektowanej regulacji, nie podlega konsultacjom publicznym. Nie będzie opiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, bowiem nie dotyczy problematyki samorządu terytorialnego, praw i interesów związków pracodawców oraz zadań związków zawodowych, reprezentatywnych organizacji pracodawców i organizacji związkowych. Nie dotyczy również spraw, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na duże przedsiębiorstwa.

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na sektor mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe, a także osoby niepełnosprawne oraz osoby starsze.

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na rynek pracy.

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na pozostałe obszary.

Z dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia zostanie wprowadzona w życie nowa struktura organizacyjna Inspektoratu. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Funkcjonowanie Inspektoratu na bieżąco podlega ewaluacji (ewaluacja bieżąca), ponieważ podlega on reżimowi budżetu zadaniowego, co wymusza stosowny cykl sprawozdawczy, a w konsekwencji pozwala na monitorowanie wskaźników.

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.