Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Projekt ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 26 listopada 2019 14:16

Projekt ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów - Obrazek nagłówka
Źródło: MZ
Do konsultacji przekazano Projekt ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów.
Zaproponowana regulacja wynika z konieczności uregulowania zagadnień dotyczących stwierdzania zgonu i wydawania karty zgonu, objętych obecnie przepisami, które nie uwzględniają znaczenia wiarygodności danych wpływających na określenie przyczyny zgonu i poprawnego jej zidentyfikowania, jak również innych aspektów wynikających np. ze zmian zaistniałych w systemie ochrony zdrowia.
Projekt ustawy uwzględnia stworzenie warunków gwarantujących określenie przyczyny śmierci, w tym kwalifikowania przyczyny zgonu przez osobę inną niż sporządzająca kartę zgonu, zgodne z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD 10), co między innymi umożliwi dokładne mapowanie przyczyn zgonów na danym obszarze i dywersyfikację środków przeznaczanych na ochronę zdrowia. Brak jednoznacznej wiedzy o przyczynie śmierci implikuje dezynwolturę w generowaniu danych dotyczących schorzeń generujących najgroźniejszy skutek, jakim jest śmierć na danym makro- i mikroregionie kraju. W podmiotach leczniczych wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne za prawidłową kwalifikację przyczyny zgonu odpowiedzialny byłby lekarz upoważniony przez kierownika tego podmiotu. Zapewnienie wykonania obowiązku kodowania przyczyny zgonu zgodne z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD 10) przez ministra właściwego do spraw zdrowia będzie skutkowało koniecznością zapewnienia odpowiednich szkoleń oraz monitorowania kontroli jakości wykonywanych zadań.
Przedmiotowy projekt ustawy zawiera rozwiązania odpowiadające potrzebom oraz dostosowany jest do aktualnej organizacji systemu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.
1. Poprawne kwalifikowanie przyczyny zgonu wymaga ustawowego uregulowania szeregu spraw dotyczących stwierdzania zgonu, w tym zapewnienia wykonywania tych czynności przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz wiedzę.
2. Wprowadzenie zasad obejmujących:
1) stwierdzania i potwierdzania zgonu;
2) ustalania przyczyny zgonu oraz przeprowadzania badania pośmiertnego;
3) nabywania i utrata prawa do wykonywania czynności koronera;
4) sporządzania karty zgonu;
5) rejestracji zgonów;
6) finansowania zadań związanych ze stwierdzaniem, potwierdzaniem i dokumentowaniem zgonów.
Rekomendowane jest działanie legislacyjne polegające na wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań prawnych umożliwiających m.in.: w każdym województwie funkcjonowanie koronera.
Projekt: TU
Źródło: RCL

Tematy

zgon / akt zgonu

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.