Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie
banner

Recepta na ruch od Ministerstwa Zdrowia

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 29 maja 2023 08:39

Recepta na ruch od Ministerstwa Zdrowia - Obrazek nagłówka
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego „Recepta na Ruch”. Brak wystarczającej aktywności fizycznej w czasie pandemii COVID-19, spędzanie wielu godzin przed komputerem, stres i spożywanie między posiłkami miały negatywny wpływ na samopoczucie, zdrowie oraz sylwetkę Polaków . Okres pandemii COVID-19 spowodował w wielu krajach ofiary śmiertelne, ogromne straty materialne, pogłębił zjawisko nierówności społecznych w zdrowiu i skutki zdrowotne niedostatecznej aktywności fizycznej wszystkich grup społeczeństwa.

Celem programu pilotażowego jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców diagnostyką i profilaktyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych, w przypadku których jest zalecana aktywność fizyczna, uzupełniona o realizację indywidualnych programów treningowych i żywieniowych dostosowanych do możliwości i potrzeb świadczeniobiorcy. W projekcie rozporządzenia zaproponowano, aby programem pilotażowym zostali objęci świadczeniobiorcy, którzy ukończyli 25 rok życia. W ramach programu pilotażowego będą realizowane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu określonego w art. 15 ust. 2 pkt 1, 2, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zakres i rodzaj świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach programu pilotażowego, warunki ich organizacji, udzielania oraz sposób rozliczenia tych świadczeń, a także schemat postępowania ze świadczeniobiorcą zakwalifikowanym do programu pilotażowego określa załącznik do rozporządzenia.

Zakłada się, że okres realizacji programu pilotażowego obejmie:

1) etap realizacji programu pilotażowego, który trwa 24 miesiące od dnia wejścia w życie rozporządzenia;

2) etap ewaluacji programu pilotażowego, który trwa 3 miesiące od dnia zakończenia etapu realizacji programu pilotażowego.

Etap realizacji programu pilotażowego obejmuje:

1) zawarcie umów na realizację programu pilotażowego z Narodowym Funduszem Zdrowia, zwanym dalej „Funduszem”, nie później niż 6 miesięcy przed zakończeniem etapu realizacji programu pilotażowego;

2) realizację programu przez wybranych realizatorów programu pilotażowego;

3) monitorowanie przez Fundusz realizacji programu pilotażowego.

Realizatorem programu pilotażowego jest świadczeniodawca, który spełnia warunki organizacji i realizacji programu pilotażowego określone w załączniku do rozporządzenia oraz zawarł umowę z Funduszem na realizację programu pilotażowego. Podmiotem zobowiązanym do wdrożenia, finansowania, monitorowania i ewaluacji programu pilotażowego będzie Fundusz. Dokonuje on, w ramach etapu ewaluacji programu pilotażowego, o którym mowa w § 3 pkt 2 rozporządzenia, oceny wyników programu pilotażowego przez sporządzenie analizy wskaźników tego programu, określonych w § 8 projektu rozporządzenia i przekazuje tę ocenę ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

Recepta na ruch to przede wszystkim zalecenia dotyczące określonego poziomu aktywności fizycznej wraz z odesłaniem do konkretnych treningów ruchowych przygotowywanych przez specjalistów w dziedzinie aktywności fizycznej z możliwością ich rozszerzenia o inne działania świadczeniobiorcy, z wykorzystaniem rozwiązań udostępnionych w aplikacji mojeIKP.

Udział w programie pilotażowym poprzedzony będzie oceną dotychczasowego poziomu aktywności fizycznej świadczeniobiorcy, stanu zdrowia i aktualnych możliwości.

Program pilotażowy będzie obejmował dwa moduły. Pierwszym są treningi stacjonarne prowadzone przez fizjoterapeutę. Drugim modułem jest praca własna świadczeniobiorcy, dla której narzędziem jest aplikacja mojeIKP. Dodatkowo świadczeniobiorca będzie miał dostęp do treści dotyczących przygotowanych dla niego zaleceń żywieniowych (które otrzyma zarówno w aplikacji, jak i od dietetyka) i innych treści dotyczących zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.

Program pilotażowy będzie realizowany przez 3 cykle postępowania z świadczeniobiorcą, trwające w sumie 18 tygodni. Dobór zakresu działań i metod przez fizjoterapeutę będzie uzależniony od stanu zdrowia i bazowej wydolności organizmu świadczeniobiorcy (kondycji fizycznej).

Postęp osiąganych przez świadczeniobiorcę efektów będzie monitorowany, zarówno przez aplikację mojeIKP, jak i samego fizjoterapeutę przez cały okres realizacji projektu, zalecenia będą aktualizowane i dostosowywane w zależności od uzyskiwanych efektów. Dzięki udziałowi w projekcie świadczeniobiorca zyska dostęp do kompleksowego monitoringu kondycji i sprawności fizycznej, które wzmocnią odpowiedzialność za własne zdrowie w przyszłości.

Oczekuje się, że efektem podejmowanych działań w ramach programu pilotażowego będzie podniesienie poziomu aktywności fizycznej oraz adekwatne jej dostosowanie do potrzeb i możliwości świadczeniobiorcy, co przyczyni się w dalszej kolejności do ograniczenia wysokich kosztów społecznych, ale także kosztów, jakie ponosi rynek pracy w przypadku chorób już rozwiniętych oraz Fundusz w związku z ewentualnymi hospitalizacjami czy refundacją.

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także