Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Rozporządzenie MZ ws. wykorzystania elektronicznych stetoskopów w podstawowej opiece zdrowotnej

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 19 kwietnia 2021 08:40

Rozporządzenie MZ ws. wykorzystania elektronicznych stetoskopów w podstawowej opiece zdrowotnej - Obrazek nagłówka
RCL opublikowało rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w podstawowej opiece zdrowotnej.

Celem programu pilotażowego w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w podstawowej opiece zdrowotnej, zwanego dalej „programem pilotażowym”, jest dokonanie oceny efektywności wykorzystania w ramach świadczeń opieki zdrowotnej, realizowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, elektronicznych stetoskopów, jako narzędzia umożliwiającego badanie w sposób zdalny pacjenta po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, ze stwierdzonymi chorobami współistniejącymi układu oddechowego. Proponowane rozwiązanie pozwoli zweryfikować zasadność wdrożenia elektronicznych stetoskopów jako kolejnego elementu, umożliwiającego sprawną i bezpieczną diagnostykę pacjentów w okresie epidemii jako rozwiązanie stałe i docelowe.

Proponuje się ocenę efektywności wykorzystania elektronicznych stetoskopów w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach programu pilotażowego, wdrażanego i ewaluowanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Program pilotażowy będzie realizowany w trzech etapach, na które składać się będzie:

  1. etap organizacji programu pilotażowego, w trakcie którego minister właściwy do spraw zdrowia dokona zakupu urządzeń, przeprowadzi akcję promocyjną dotyczącą ich wykorzystania oraz podpisze umowy z realizatorami programu;
  2. etap realizacji programu pilotażowego, w trakcie którego wybrani realizatorzy będą wykonywać świadczenia opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu elektronicznych stetoskopów;
  3. etap ewaluacji programu pilotażowego, który obejmie ocenę działań objętych programem pilotażowym.

Program pilotażowy przewiduje realizację wykonywanych za pomocą elektronicznych stetoskopów świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, w ramach teleporady. Podmioty lecznicze będące realizatorami programu, otrzymają od ministra właściwego do spraw zdrowia elektroniczne stetoskopy, które następnie udostępnią wskazanym w projekcie świadczeniobiorcom, umożliwiając im tym samym zdalną diagnostykę w ramach teleporady z lekarzem. Zarówno jakość udzielanych w tym zakresie świadczeń opieki zdrowotnej, satysfakcja świadczeniobiorców z przeprowadzanego badania jak i wpływ tego rozwiązania na sposób funkcjonowania podmiotów leczniczych, będą w ramach ewaluacji programu pilotażowego oceniane za pomocą ankiet wypełnianych przez realizatorów programu i świadczeniobiorców, zamieszczanych na platformie DOM po realizacji świadczenia opieki zdrowotnej z wykorzystaniem elektronicznego stetoskopu.

Nie były prowadzone pre-konsultacje dotyczące projektu rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia nie zostanie przekazany do konsultacji publicznych i opiniowania, z uwagi na charakter i pilność regulacji związanej z koniecznością jak najszybszego zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. Podjęto decyzję o nieprzedłożeniu projektu do opiniowania i konsultacji publicznych, biorąc pod uwagę wyjątkowy charakter rozporządzenia.

Projekt jest procedowany w trybie odrębnym zgodnie z § 98 w związku z § 140 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), z pominięciem etapu uzgodnień oraz konsultacji publicznych i opiniowania.

Projekt rozporządzenia przewiduje finansowanie programu pilotażowego przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Środki na finansowanie programu pilotażowego będą pochodziły ze środków, o których mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.), które minister właściwy do spraw zdrowia będzie posiadał do dyspozycji.

Kwotę sumy wydatków w wysokości 5 500 000 stanowi:

  1. kwota zakupu stetoskopów elektronicznych wraz ze słuchawkami w wysokości 2 000 000 zł;
  2. kwota dofinansowania na nabór celem zawarcia umów z realizatorami programu pilotażowego w wysokości 3 000 000 zł;

3) kwota zlecenia dotycząca wprowadzenia nowych funkcjonalności na platformie DOM w wysokości 500 000 zł.

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na sektor dużych przedsiębiorców.

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną rodzin.

Projekt rozporządzenia będzie miał wpływ na sytuację zdrowotną osób starszych oraz osób niepełnosprawnych, które zadeklarują realizatorowi programu pilotażowego gotowość udziału w programie pilotażowym. Udział w programie pilotażowym umożliwi tym osobom zdalną diagnostykę w ramach teleporady za pomocą elektronicznego stetoskopu, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w okresie epidemii.

Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na rynek pracy.

Projekt rozporządzenia ma na celu dokonanie oceny efektywności wykorzystania w ramach świadczeń opieki zdrowotnej, realizowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, elektronicznych stetoskopów, jako narzędzia umożliwiającego badanie w sposób zdalny pacjenta po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, ze stwierdzonymi chorobami współistniejącymi układu oddechowego.

Proponuje się, aby przepisy rozporządzenia weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Ewaluacja efektów projektu nastąpi we wskazanym w rozporządzeniu etapie ewaluacji programu pilotażowego, trwającym przez okres 3 miesięcy od dnia zakończeniu etapu realizacji programu pilotażowego. Ewaluacja zostanie dokonana przez ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie danych oraz ankiet, przekazywanych przez świadczeniobiorców oraz realizatorów programu za pośrednictwem platformy DOM. Miernikiem efektów programu pilotażowego będzie sprawozdanie z jego realizacji, o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt 2 projektu rozporządzenia, zawierające zbiorcze dane zamieszczone na platformie DOM, umożliwiające dokonanie oceny efektów na podstawie przyjętych wskaźników realizacji.

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także