Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie

Zmiany w ramowym programie kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 27 lutego 2024 11:27

Zmiany w ramowym programie kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej - Obrazek nagłówka
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowego programu kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Projekt rozporządzenia nadaje nowe brzmienie załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ramowego programu kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej, tj. ramowemu programowi kursu. Pozwoli to na utrzymanie na wysokim poziomie udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu POZ niezależnie od tego czy świadczeń opieki zdrowotnych udziela lekarz medycyny rodzinnej czy innych pokrewnych specjalności.

Zmiany wprowadzone projektem rozporządzenia dotyczą przede wszystkim tematyki programu kursu. Zmieniony program kursu obejmie swoim zakresem zagadnienia: organizacja zapewniania opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą i jego rodziną, koordynacja opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą w systemie ochrony zdrowia, przyjęte rozwiązania cyfrowe, teleporady i telemedycyna w POZ, oceny potrzeb zdrowotnych oraz ustalenia priorytetów zdrowotnych populacji objętej opieką oraz wdrażania działań profilaktycznych, ograniczania lub eliminowania zagrożeń i problemów zdrowia fizycznego i psychicznego, zapewniania promocji zdrowia oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej dostosowanych do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w tym organizacja szczepień dzieci i dorosłych oraz postępowanie w nadwadze i otyłości rozpoznawania, zapewniania edukacji świadczeniobiorcy w odniesieniu do odpowiedzialności za własne zdrowie i kształtowanie świadomości prozdrowotnej, wybrane problemy stomatologiczne. W programie kursu zrezygnowano z problemów klinicznych, o których lekarze uczą się w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny ogólnej, chorób wewnętrznych lub pediatrii czy w praktyce wykonując zawód lekarza. Inna poważna zmiana dotyczy formy prowadzenia zajęć, zrezygnowano z trybu stacjonarnego, który zastąpiono formą e-learningową. Kolejne zmiany dotyczą wskazania jako kierownika kursu lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej, z jednoczesnym umożliwieniem realizacji poszczególnych części kursu przez lekarzy danej specjalizacji, której tematyka dotyczy, skrócenia czasu trwania kursu do 80 godzin dydaktycznych realizowanych w ciągu 10 dni oraz rezygnacji z kolokwiów z poszczególnych części tematycznych i sprawdzianu umiejętności praktycznych, a pozostawieniu końcowego sprawdzianu testowego.

Dzięki zmianie programu kursu:

1) prawie trzykrotne zmniejszy się kosztu kursu;

2) wprowadzenie formy e-learningowej kursu przyczyni się do zwiększenia liczby organizowanych w ciągu roku kursów i tym samym liczby lekarzy, którzy odbędą kurs;

3) pozostanie w POZ lekarzy, którzy nie posiadają specjalizacji z medycyny rodzinnej;

uaktualnienie wiedzy lekarzy z zakresu nowoczesnych metod udzielania świadczeń zdrowotnych z użyciem cyfrowych narzędzi.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Najciekawsze oferty pracy (przewiń)