Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Powołano nowy zespół. Zajmie się zdrowotną polityką senioralną

MedExpress Team

MedExpress Team

Powołano nowy zespół. Zajmie się zdrowotną polityką senioralną - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
W Dz.U. MZ opublikowano zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw Zdrowotnej Polityki Senioralnej

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący – przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia w randze ministra, sekretarza albo podsekretarza Stanu w tym ministerstwie;
2) Sekretarz – przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny w Ministerstwie Zdrowia;
3) członkowie:
a) przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia,
b) przedstawiciel Departamentu e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia,
c) przedstawiciel Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki w Ministerstwie Zdrowia,
d) przedstawiciel Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia,
e) przedstawiciel Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia,
f) przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia,
g) przedstawiciel Departamentu Systemu Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia,
h) przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
i) przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia,
j) przedstawiciel Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji,
k) przedstawiciel Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
l) konsultant krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych,
m) konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej,
n) konsultant krajowy w dziedzinie geriatrii,
o) konsultant krajowy w dziedzinie neurologii,
p) konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej,
q) konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego,
r) konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa,
s) konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego,
t) konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej,
u) przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
v) przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,
w) 5 przedstawicieli wybranych przez Przewodniczącego z kandydatów zgłoszonych przez wyższe uczelnie medyczne,
x) 5 przedstawicieli wybranych przez Przewodniczącego z kandydatów zgłoszonych przez szpitale dla których podmiotem założycielskim jest marszałek województwa, uczelnia medyczna lub instytut naukowy,
y) 5 przedstawicieli wybranych przez Przewodniczącego z kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe albo związki lub porozumienia organizacji pozarządowych działających w obszarze ochrony zdrowia lub zaangażowanych w działania na rzecz osób starszych (przedstawicieli organizacji pozarządowych albo związków lub porozumień organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych).

Do zadań Zespołu należy:
1) przygotowywanie opinii, rekomendacji lub zaleceń w sprawach z zakresu zdrowotnej polityki senioralnej, w szczególności w zakresie priorytetowych kierunków realizacji zdrowotnej polityki senioralnej;
2) zgłaszanie i opiniowanie propozycji strategii, programów, planów i działań z zakresu opieki zdrowotnej dedykowanych osobom starszym, w tym z zakresu zdrowia publicznego i świadczeń opieki zdrowotnej;
3) przedstawianie i opiniowanie propozycji działań w zakresie koordynacji usług zdrowotnych i pomocy społecznej kierowanych do osób starszych i ich opiekunów, w tym działań wdrożeniowych i monitoringowych, deinstytucjonalizacji usług;
4) wspieranie innych zadań wskazanych przez Ministra Zdrowia lub członka Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia lub Przewodniczącego Zespołu.

Zarządzenie: TU

Źródło: Dz.U. MZ