Projekt zarządzenia NFZ - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Centrala NFZ przedstawiła projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.
Medexpress 2019-08-09 16:40

W stosunku do poprzedniego zarządzenia w słowniku określonym w § 2 ust. 1 zarządzenia zmieniono odwołanie się do definicji instruktora terapii uzależnień, osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień, osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty, specjalisty psychoterapii uzależnień oraz turnusu rehabilitacyjnego, jednocześnie usuwając ze słownika definicję osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu instruktora terapii uzależnień, psychoterapeuty oraz terapeuty środowiskowego, jednocześnie dodając definicję osoby prowadzącej psychoterapię i ustawy o prawach pacjenta i RPP.

W pkt 12 powyższego słownika, do zwrotu „ryczałt” dodano słowo „dobowy” i stosownie zmieniono opis produktu rozliczeniowego o kodzie: 5.15.12.0000289 w Katalogu zakresów świadczeń stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W § 12 ust. 1 dokonano korekty w zakresie liczb porządkowych, pod którymi znajdują się poszczególne świadczenia gwarantowane.

W skutek wejścia w życie art. 34 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, wprowadzono w § 14 przepis, zobowiązujący świadczeniodawcę do zapewnienia podczas pobytu świadczeniobiorcy małoletniego lub posiadającego orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, także pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego; stosownie załącznikiem nr 3 wprowadzono wzór oświadczenia niezbędnego do dołączenia do dokumentacji medycznej w celu rozliczenia świadczenia oraz zdefiniowano stosowny produkt rozliczeniowy o kodzie: 5.53.01.0001649 w Katalogu zakresów świadczeń stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Ze względu na obowiązek udzielania w warunkach dziennych świadczeń w liczbie godzin nie mniejszej niż 5, w § 15 wskazano na obowiązek zapewnienia wyżywienia adekwatnie czasu jego trwania.

Wprowadzono przepisy w § 18 w zakresie obowiązku zapewnienia przez świadczeniodawcę realizującego świadczenia psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego i wzmocnionego zabezpieczenia, transportu sanitarnego osób, wobec których sąd karny orzekł środek zabezpieczający.

W § 20 ust. 4 w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, doprecyzowano zakres dokumentacji, jaką świadczeniodawca jest obowiązany prowadzić.

W związku z faktem, iż rozporządzenie nie precyzuje czasu prowadzenia sesji, za wyjątkiem świadczenia ujętego w programie terapii zaburzeń preferencji seksualnych, usunięto przepis precyzujący zasady rozliczania sesji.

W związku z faktem zniesienia przepisu różnicującego poradę miejscową i zamiejscową pod kątem czasu jej trwania, w przypadku realizacji świadczenia: wizyta, porada domowa lub środowiskowa realizowanego przez zespół leczenia środowiskowego lub domowego, zmianie uległo brzmienie przepisu § 20 ust. 1 pkt 13, jak również kod produktu rozliczeniowego w

Katalogu zakresów świadczeń stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia dla którego wagę punktową stanowi średnia z wyceny produktów: 5.15.12.0000261 - wizyta / porada domowa/ środowiskowa miejscowa i 5.15.12.0000262 - wizyta / porada domowa/ środowiskowa zamiejscowa.

W przepisie § 20 ust. 1 pkt 14 dotyczącego zastosowania współczynnika korygującego w przypadku udzielania świadczenia na rzecz kobiet w ciąży i rodzin w związku z ustawą „za życiem”, poszerzono zakres świadczeń możliwych do rozliczenia przedmiotowym współczynnikiem, o poradę lekarska kontrolną umożliwiając świadczeniodawcy ocenę stanu zdrowia psychicznego i somatycznego pacjentki niewymagającej podejmowania działań związanych z diagnozowaniem czy też realizacją planu terapeutycznego.

Ponadto zaktualizowano numery dzienników ustaw: ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz. 852) oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 473).

W zarządzeniu przeniesiono z załącznika nr 1 do części normatywnej, sposób rozliczania: pobytu ponad standard leczenia w czasie wskazanym w tym załączniku oraz przepustki udzielonej świadczeniobiorcy podczas pobytu z uwzględnieniem przepustki wydanej dla pobytu ponad standard czasu. Przedmiotowa zmiana ma na celu zwiększenie przejrzystości i ułatwienie rozliczania tych świadczeń w systemach informatycznych w konsekwencji zastosowania do rozliczenia więcej niż jednego wskaźnika korygującego. Jednocześnie z załącznika nr 1 do zarządzenia usunięto stosowne produkty rozliczeniowe.

W Katalogu zakresów świadczeń stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia wprowadzono nowe zakresy świadczeń o których mowa w załączniku nr 2 lp. 5 i 14 rozporządzenia: 04.4751.021.02 - świadczenia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży uzależnionych od substancji psychoaktywnych wraz z produktem rozliczeniowym: 5.15.12.0000318 - osobodzień w oddziale/ośrodku rehabilitacji oraz 04.4752.021.02 - świadczenie terapii dla uzależnionych od alkoholu ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi (podwójna diagnoza) wraz z produktem rozliczeniowym: 5.15.12.0000317 - osobodzień w oddziale/ośrodku leczenia uzależnień od alkoholu, a także dokonano zmiany brzmienia produktu rozliczeniowego o kodzie 5.15.12.0000266 w celu dostosowania jego brzmienia do definicji o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 niniejszego zarządzenia, a w konsekwencji utworzono produkt rozliczeniowy o kodzie: 5.15.12.0000322 - sesja LU psychoterapii indywidualnej wykonywana przez osobę ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień lub psychoterapeuty w celu dostosowania jego brzmienia do definicji o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 8.

Zarządzenie: TU

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także