Rozporządzenie MZ w sprawie metody zapobiegania COVID-19

Medexpress

Opublikowano 24 maja 2021, 09:22

Fot. Lukasz Cynalewski / Agencja Gazeta
Medexpress

Opublikowano 24 maja 2021, 09:22

Celem proponowanej zmiany jest umożliwienie przeprowadzania szczepień ochronnych w aptekach ogólnodostępnych.

Projektowane przepisy nie były przedmiotem analizy porównawczej z systemami przyjętymi w innych krajach.

Nie przeprowadzono prekonsultacji przed opracowaniem projektu. Przedmiotowy projekt został poddany procesowi uzgodnień oraz przedstawiony do opiniowania i konsultacji publicznych z 3-dniowym terminem na zgłaszanie uwag, do niżej wymienionych podmiotów:

 1. Polskiego Towarzystwa Wakcynologii;
 2. Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”;
 3. Związku Pracodawców Business Centre Club;
 4. Związku Przedsiębiorców i Pracodawców;
 5. Forum Związków Zawodowych;
 6. Pracodawców RP;
 7. Konfederacji Lewiatan;
 8. Federacji Przedsiębiorców Polskich;
 9. Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”;
 10. Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”;
 11. Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych;
 12. Związku Rzemiosła Polskiego;
 13. Naczelnej Rady Lekarskiej;
 14. Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
 15. Naczelnej Rady Aptekarskiej

Skrócenie terminu konsultacji publicznych i opiniowania jest podyktowane pilnością projektu.

Projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Zdrowia, stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

Wyniki konsultacji publicznych zostaną omówione w raporcie załączonym do niniejszego OSR, po ich zakończeniu.

Wejście w życie projektu rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa ani dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Projektowane rozporządzenie wpłynie na te kategorie przedsiębiorców, będących jednocześnie podmiotami prowadzącymi apteki ogólnodostępne w zakresie, w jakim w prowadzonych przez nich aptekach zaistnieje możliwość prowadzenia szczepień przeciwko COVID-19.

Projektowane rozporządzenie wpłynie na te kategorie przedsiębiorców, będących jednocześnie podmiotami prowadzącymi apteki ogólnodostępne w zakresie, w jakim w prowadzonych przez nich aptekach zaistnieje możliwość prowadzenia szczepień przeciwko COVID-19.

Projektowane rozporządzenie pośrednio wpłynie na obywateli, członków rodzin, z uwagi na fakt, że będą mogły być szczepione również w aptekach ogólnodostępnych, podczas gdy dotychczas nie było takiej możliwości.

Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu projektowanych przepisów na rynek pracy. Pośrednio ewentualne zwiększenie liczby zaszczepionych skutkować może poprawą sytuacji na rynku pracy związaną z mniejszą zachorowalnością na COVID-19.

Zakłada się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

W ocenie projektodawcy z uwagi na specyfikę rozwiązań wprowadzanych w związku z epidemią nie jest konieczna ewaluacja projektowanych regulacji ani określanie horyzontu czasowego jej prowadzenia.

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

RCL / COVID-19
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31