Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Jest projekt ustawy o pomocy dla obywateli Ukrainy

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 8 marca 2022 11:32

Jest projekt ustawy o pomocy dla obywateli Ukrainy - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
We wtorek przed południem Sejm rozpocznie prace nad pilnym rządowym projektem ustawy o pomocy dla obywateli Ukrainy przyjeżdżających do Polski w związku z agresją rosyjską. Rząd liczy, że ustawa zostanie uchwalona przez Sejm na tym posiedzeniu.

Nie wiadomo, czy opozycja zgodzi się na głosowanie „za” bez istotnych poprawek. Największe kontrowersje już wzbudził zapis o „bezkarności” urzędników za złamanie dyscypliny finansów publicznych, wprowadzony do ustawy na wzór zapisów w ustawie covidowej i – co najciekawsze – obejmujący również swoim zakresem stan zagrożenia epidemicznego i stan epidemii.

Projekt ustawy przewiduje w pierwszej kolejności ustanowienie szczególnej podstawy prawnej dla uznania za legalny pobytu obywateli Ukrainy, ale też reguluje m.in.:

- szczególne zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy, przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- pomoc udzielaną przez wojewodów, jednostki samorządu terytorialnego oraz przez inne podmioty obywatelom Ukrainy;

- szczególne zasady przedłużania okresów legalnego pobytu obywateli Ukrainy oraz wydanych im przez organy polskie dokumentów dotyczących uprawnień w zakresie wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- szczególne regulacje dotyczące kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych w tym zakresie;

- szczególne zasady organizacji i funkcjonowania uczelni w związku z zapewnianiem miejsc na studiach dla obywateli Ukrainy;

Projektowana ustawa zakłada nadanie obywatelom Ukrainy przybyłych na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy numeru PESEL, który ułatwi realizację szeregu usług publicznych na rzecz tych osób.

Projekt ustawy reguluje także kwestię dostępu obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny, do opieki medycznej obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie, w jakim osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje prawo do świadczeń na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (poza rehabilitacją leczniczą i leczeniem uzdrowiskowym). Świadczenia opieki zdrowotnej będą udzielane przez świadczeniodawców na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz przez apteki na podstawie umów na realizację recept, zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Koszty świadczeń opieki zdrowotnej będą rozliczane ze świadczeniodawcami oraz aptekami przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia. - Koszty świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1, są rozliczane ze świadczeniodawcami oraz aptekami przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa udzielanej z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia. Szczegółowy tryb i sposób finansowania kosztów świadczeń, o których mowa w zdaniu pierwszym, zostanie określony w umowie zawartej między ministrem właściwym do spraw zdrowia a Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia – czytamy w skierowanym do Sejmu projekcie.

W uzasadnieniu do ustawy nie są przewidziane całościowe skutki finansowe dla systemu ochrony zdrowia.

Tematy

ukraina / specustawa

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także