Zakaz pracy w wielu miejscach. Jest rozporządzenie!

Medexpress

Opublikowano 29 kwietnia 2020, 11:42

Źródło: MZ
Medexpress

Opublikowano 29 kwietnia 2020, 11:42

W rozporządzeniu określono sposób wdrożenia przez podmioty lecznicze standardu w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem.

Określono, że kierownik podmiotu leczniczego, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 lub w którego wyodrębnionej komórce organizacyjnej są udzielane świadczenia opieki zdrowotnej wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, opracowuje wykaz stanowisk pracy, na których osoby wykonujące zawód medyczny mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w tym uczestniczą w ich transporcie.

W podmiotach leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 wykaz stanowisk obejmie wszystkie stanowiska pracy, na których osoby wykonujące zawód medyczny, uczestniczą w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej i mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Podobnie wykaz stanowisk obejmie wszystkie stanowiska pracy, na których osoby wykonujące zawód medyczny, uczestniczą w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej i mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych innych podmiotów leczniczych umieszczonych w wykazie z art. 7 ust. 1 ustawy, w których są udzielane świadczenia opieki zdrowotnej wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Osoby uczestniczące w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej na stanowiskach umieszczonych w tak opracowanym wykazie stanowisk nie będą mogły udzielać świadczeń zdrowotnych pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, chyba, że udzielając tych świadczeń nie mają bezpośredniego kontaktu z tymi pacjentami, w tym w sytuacji udzielania tych świadczeń za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Obowiązek powstrzymania się od pracy w innym miejscu poprzedzony będzie pisemną informacją kierownika podmiotu leczniczego doręczoną osobie zobowiązywanej. W pisemnej informacji określony będzie termin ograniczenia możliwości pracy w innych miejscach. W terminie określonym w informacji pracodawcy zatrudniający osoby objęte ograniczeniem możliwości pracy w innych podmiotach leczniczych będą obowiązani udzielić, na wniosek pracownika, urlop bezpłatny.

Wykaz stanowisk wraz z listą zatrudnionych na nich osób kierownik podmiotu leczniczego będzie przekazywał raz w miesiącu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca w postaci elektronicznej, w sposób zapewniający właściwą ochronę danych osobowych, do właściwego miejscowo wojewody oraz dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

W przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia może, na wniosek kierownika podmiotu leczniczego, wyrazić zgodę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby wykonujące zawód medyczny mimo objęcia ich ograniczeniem. Powyższe uprawnienie przyznano dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia celem umożliwienia reagowania na ograniczenia w dostępie do świadczeń. Informacja o takiej decyzji będzie przekazywana wszystkim zainteresowanym stronom.

Rozporządzenie: TU

Źródło: Dz.U.RP

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

lekarze / pielęgniarki / koronawirus / zakaz pracy w wielu miejscach
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31