Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych wznawia posiedzenia

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 1 września 2020 09:59

Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych wznawia posiedzenia - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Do ogłoszenia przekazano Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.
Posiedzenia Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych zostały zawieszone w związku z epidemią koronawirusa. W związku z podejmowanymi przez rząd decyzjami dotyczącymi m.in. stopniowego znoszenia ograniczeń dotyczących funkcjonowania działalności uczelni, nadzorowanych przez ministra zdrowia i ministra szkolnictwa wyższego i nauki zasadne jest wprowadzenie zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych w zakresie wznowienia posiedzeń przez Krajową Radę.
Głównym celem projektowanych zmian jest wznowienie prac i posiedzeń przez Krajową Radę, które będą odbywać się w zmienionym charakterze w formie zdalnego trybu obradowania za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności zapewniających kontrolę ich przebiegu i umożliwiających zapewnienie tajności głosowań.
Projekt rozporządzenia wprowadza również zmiany w zakresie formy przeprowadzania wizytacji szkół pielęgniarskich lub szkół położnych w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. W takim okresie wizytacje szkoły, będą przeprowadzone w szkole osobiście lub za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, lub systemów łączności, co jest uzasadnione koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego wszystkim członkom Krajowej Rady oraz innym osobom, biorącym udział w tej wizytacji. Decyzję o sposobie przeprowadzenia wizytacji będzie podejmowała osoba przewodnicząca posiedzeniu.
Ponadto, projekt rozporządzenia zawiera również regulacje dotyczące składania przez szkoły pielęgniarskie lub szkoły położnych wniosków o wszczęcie postępowania akredytacyjnego wraz z dołączanymi do niego dokumentami – w postaci dokumentu elektronicznego sporządzonego w formacie PDF i opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym rektora, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ministra właściwego do spraw zdrowia.

Rozporządzenie: TU

Źródło: RCL

Zobacz także