Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Przegląd lekowy: Lekarze zgłaszają zastrzeżenia

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 3 września 2021 08:50

Przegląd lekowy: Lekarze zgłaszają zastrzeżenia - Obrazek nagłówka
nil
Prezydium NRL ma uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego przeglądów lekowych.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego przeglądów lekowych zgłosiło 3 uwagi.

Zdaniem PNRL treść § 7 ust. 3 pkt 2 jest nieprecyzyjna – farmaceuta może stwierdzić wielolekowość, ale ma możliwości dokonania oceny czy jest ona uzasadniona. Wątpliwości lekarzy budzi także przewidziane w treści § 10 ust. 1 pkt 2 lit. b wydawanie pacjentowi przez farmaceutę zaleceń. Przewidziane w treści § 15 pkt 2 i 3 koszty pilotażu wydają się znacznie zaniżone w odniesieniu do zakresu i liczby zadań przewidzianych do realizacji przez farmaceutów realizujących pilotaż - ocenia PRNL.

Przypomnijmy:

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 97) umożliwia realizowanie w aptekach opieki farmaceutycznej. Jednym z elementów tej opieki są przeglądy lekowe. Ponieważ żaden z elementów opieki farmaceutycznej nie był w praktyce nigdy realizowany w polskich aptekach, brak jest praktycznej wiedzy o faktycznym przebiegu przeglądów. Działanie to powinno to być przedmiotem przetestowania w formule proponowanego pilotażu.

Projektodawca proponuje zweryfikowanie adekwatności i efektywności przeglądów lekowych jako elementu opieki farmaceutycznej w celu zweryfikowania potencjału tych przeglądów dla m.in. identyfikowania i ograniczania zjawiska wielolekowości w polskiej populacji.
W ocenie projektodawcy najbardziej adekwatną formułą takiej weryfikacji jest pilotaż. Pilotaże są inicjatywami ze swej istoty dedykowanymi testowaniu określonych rozwiązań w pomniejszonej, a przy tym dostatecznie reprezentatywnej skali dla urealnienia obserwacji określonych trendów, w ściśle określonych ramach czasowych, rozwiązań często o charakterze nowatorskim.
Ponieważ pilotaże są realizowane w praktyce na podstawie przepisów rozporządzeń, gdyż wynika to z treści art. 48e ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jedyną formą planowanej interwencji może być interwencja legislacyjna.

Źródło: NIL

Zobacz także