Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Substancje niebezpieczne zagrożeniem dla personelu medycznego

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 26 września 2022 12:17

Substancje niebezpieczne zagrożeniem dla personelu medycznego - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Ponad 12,7 mln pracowników medycznych w Europie, w tym blisko 7,5 tys. w Polsce jest narażonych na działanie rakotwórczych i mutagennych leków. Zdaniem ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali skuteczne egzekwowanie procedur i szybka realizacja wytycznych z „Wizji zero” ogłoszonej przez Komisję Europejską ograniczy narażenie personelu medycznego na urazy i zranienia, czynniki rakotwórcze (substancje toksyczne i kancerogenne) oraz pozostałe czynniki ryzyka.

Uszczelnienie procedur związanych z bezpieczeństwem personelu medycznego czeka wszystkie szpitale i placówki medyczne w UE. W ramach realizacji unijnego planu walki z rakiem UE przewiduje podjęcie szeregu działań mających na celu zwalczanie chorób nowotworowych poprzez m.in.: uaktualnienie przepisów dotyczących kontaktu z substancjami niebezpiecznymi. Pracownicy służby zdrowia, którzy mają do czynienia z lekami rakotwórczymi, mutagennymi lub reprotoksycznymi, czyli tzw. niebezpiecznymi produktami leczniczymi, zostaną przeszkoleni w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z nimi. Oznacza to, że wzrośnie liczba zaktualizowanych szkoleń, raportów, protokołów, będących nadzorem w zakresie ochrony pracowników przed narażeniem na działanie niebezpiecznych produktów leczniczych.

Zaangażowanie UE w walkę z nowotworami pochodzenia zawodowego zgodne jest ze strategią zawartą w planie działania dotyczącym czynników rakotwórczych na lata 2020–2024. W projekcie łączy się działania państw członkowskich i partnerów społecznych w celu szybkiego wdrożenia wartości dopuszczalnych i innych przepisów przyjętych na szczeblu UE. Pozwoli to na ograniczenie narażenia na 26 substancji niebezpiecznych, a tym samym poprawienie warunków pracy około 40 mln pracowników.

– Brakuje skutecznych mechanizmów ochrony przed narażeniem pracowników na kontakt z lekami niebezpiecznymi. Rozwiązaniem mogłoby być wprowadzenie środków prewencyjnych do polskiej ochrony zdrowia, będących dodatkowym zabezpieczeniem dla personelu medycznego oraz pacjentów przed wpływem rakotwórczych i mutagennych leków. Celem praktykowania europejskich standardów w zakresie bezpieczeństwa w polskich szpitalach – podkreśla mgr Marcin Bicz, członek Rady Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, zastępca kierownika Apteki Szpitalnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

Bazując na przepisach i wytycznych UE, Rada Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, wypracowała proces certyfikacji szpitali pod kątem bezpieczeństwa i jakości z uwzględnieniem odniesienia do substancji rakotwórczych. W ramach kryteriów oceny szpitali zwrócono m.in. uwagę na: zredukowanie liczby incydentów związanych z narażeniem na materiał zakaźny, zakłucia, zranienia, leki niebezpieczne. Formularz zbada stopień implementacji procedur związanych z bezpieczeństwem personelu, zapobieganiem zakłuciom i zranieniom oraz odpowiednim postępowaniem w zakresie podaży leków cytotoksycznych.

Pracownicy ochrony zdrowia są grupą szczególnie narażoną na m.in. ekspozycję na materiał biologiczny, zakłucia i zranienia ostrymi narzędziami, kontakt z toksycznymi lekami oraz stres. Jak wykazują badania Komisji Europejskiej, każdego roku wypadki związane z pracą kosztują gospodarki krajów UE ponad 3,3% PKB (ok. 460 mld euro w 2019 roku), a na każde euro wydane przez pracodawcę na bezpieczeństwo i higienę pracy, przypadają ponad dwa euro zwrotu w postaci oszczędności.

– Powinniśmy więcej środków wydawać na zapewnienie bezpieczeństwa i prewencję poprzez szersze zastosowanie sprzętu bezpiecznego i wdrożenie elektronicznych rejestrów ekspozycji zawodowej na potencjalnie zakaźny materiał biologiczny, oraz monitorowanie i zapobieganie narażeniu na kontakt z lekami niebezpiecznymi i substancjami cytotoksycznymi w sektorze medycznym. Działania te pozwolą mniej wydawać na leczenie pracowników ochrony zdrowia oraz zapobiegać kosztom absencji z powodu ekspozycji na materiał zakaźny – podkreśla Paweł Witt przewodniczący Rady Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.

Eliminacja zagrożeń związanych z bezpieczeństwem pracy w placówkach medycznych i na oddziałach szpitalnych przyczynia się do zmniejszenia kosztów testowania, kwarantanny oraz absencji pracowników. W ramach dokumentu Komisji Europejskiej „Strategiczne Ramy UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2021-2027”, w krajach UE promowana jest przede wszystkim wspomniana wyżej „Wizja zero”.

inf pras


[1] Dane Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także