NFZ:

Będą zmiany realizacji umów dotyczących profilaktycznych programów zdrowotnych

Medexpress

Opublikowano 04 stycznia 2021, 14:07

Medexpress

Opublikowano 04 stycznia 2021, 14:07

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie zarządzenia.

Niniejsze zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz.1398, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą
o świadczeniach”. Na mocy ww. przepisu prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
upoważniony jest do określenia:

1) przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

2) szczegółowych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmujących w szczególności obszar terytorialny, dla którego jest przeprowadzone postępowanie w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami. Wydanie niniejszego zarządzenia związane jest z wejściem w życie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz. U. poz. 1493), które dokonało nowelizacji przepisów ustawy o świadczeniach.

W związku z powyższym, realizacja i finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące umowę w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne odbywa się na podstawie umowy zawieranej pomiędzy świadczeniodawcą a Narodowym Funduszem Zdrowia, zwanym dalej „Funduszem”, reprezentowanym przez prezesa Funduszu. Natomiast w imieniu prezesa Funduszu działa

Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu, który na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, jest upoważniony do wykonywania czynności związanych z realizacją umowy w ww. rodzaju świadczeń.

W związku z powyższym, zmianie uległ wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia podpisania. Wprowadzone zmiany wpisują się w kluczowe dla Narodowego Funduszu Zdrowia cele określone w Strategii na lata 2019-2023 jak: (cel 2) poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz (cel 5) poprawa efektywności wydatkowania środków publicznych na świadczenia opieki zdrowotnej.

Zmiany wprowadzone w zarządzeniu mają charakter porządkowy – polegają na dostosowaniu przepisów zarządzenia do ustawy o świadczeniach, tym samym projekt nie był poddany konsultacjom publicznym.

Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / programy zdrowotne
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31