Prezes NRPiP Bezpieczna pielęgniarka, położna równa się bezpieczny pacjent

- Obecnie w większości podmiotów leczniczych w Polsce brak jest procedur regulujących postępowanie w sytuacji agresywnego zachowania pacjenta lub jego osób bliskich - informuje prezes NRPiP Zofia Małas.
Medexpress 2020-01-16 11:30

W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa opieki nad pacjentem, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zwróciła się do ministra zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, z apelem o podjęcie działań mających na celu zagwarantowanie pielęgniarkom i położnym bezpieczeństwa wykonywania zawodów oraz udzielania świadczeń zdrowotnych.

Zawody pielęgniarki, położnej to zawody regulowane, samodzielne, wymagające ciągłego kształcenia i doskonalenia. Wyjątkowa specyfika tych zawodów polega między innymi na nieustannym, bezpośrednim kontakcie z pacjentem oraz jego bliskimi. Niepokój samorządu pielęgniarek i położnych wzbudzają coraz częstsze bezpośrednie ataki na osoby wykonujące zawody pielęgniarki i położnej w trakcie realizacji i w związku z wykonywaniem czynności polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

W trosce o zdrowie i życie polskich pacjentów Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w dniu 14 stycznia 2020 r. Stanowiskiem Nr 32 zwróciło do ministra zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta oraz Rzecznika Praw Obywatelskich z apelem o podjęcie działań mających na celu realne zagwarantowanie personelowi medycznemu bezpieczeństwa podczas udzielania świadczeń zdrowotnych.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn. Dz.U. z 2019.576 ze zm.; dalej zwana; u. z. p. p. ): Pielęgniarka i położna podczas i w związku z wykonywaniem czynności polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1-5 i art. 5 ust. 1 pkt 1-9, korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077).

Powyższy zapis, oprócz szczególnej ochrony prawnokarnej dla osób wykonujących zawody pielęgniarki lub położnej, nakłada również na władzę publiczną obowiązek stworzenia optymalnie bezpiecznych warunków pracy.

„W tym miejscu należy zaznaczyć, iż obecnie w większości podmiotów leczniczych w Polsce brak jest procedur regulujących postępowanie w sytuacji agresywnego zachowania pacjenta lub jego osób bliskich. Można tutaj wskazać: brak ciągłego monitoringu i innych urządzeń umożliwiających pielęgniarce, położnej natychmiastowe powiadomienie odpowiednich służb o grożącym im niebezpieczeństwie; jak również brak szkoleń dla personelu zatrudnionego w podmiotach leczniczych” - mówi prezes NRPiP Zofia Małas. „Nasz apel podyktowany jest troską o bezpieczeństwo pacjentów. Pamiętajmy, że bezpieczna pielęgniarka, położna równa się bezpieczny pacjent” - dodaje prezes NRPiP.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wnioskuje o podjęcie prac legislacyjnych, które nakładałyby stosowne zobowiązania na podmioty zatrudniające personel medycznych, jak i podjęcie praktycznych działań, aby w każdym miejscu gdzie pielęgniarka lub położna udziela świadczeń zdrowotnych realizując zadania publiczne, miała zapewnione środki bezpieczeństwa, a ich zapewnienie było obowiązkiem ustawowym każdego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.

Na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych www.nipip.pl dostępne jest Stanowisko Nr 32 Prezydium NRPiP z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie agresywnych zachowań pacjentów i osób im bliskich zagrażających zdrowiu i życiu osób wykonujących zawody pielęgniarki i położnej.

Źródło: NIPiP

PDF

Zobacz także