Diagności laboratoryjni a wymóg znajomości języka polskiego. Jest projekt rozporządzenia

Medexpress

Opublikowano 20 grudnia 2022, 10:04

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 20 grudnia 2022, 10:04

Zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy, minister właściwy do spraw zdrowia został upoważniony do wydania rozporządzenia określającego zakres znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie koniecznej do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę, posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy, sposób przeprowadzania i potwierdzania pozytywnego złożenia egzaminu ze znajomości języka polskiego, organizowanego i przeprowadzanego przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych, oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego pozytywne złożenie tego egzaminu oraz wysokość opłaty za egzamin.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 15 ustawy, diagnosta laboratoryjny zamierzający wykonywać zawód na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany do wykazania się znajomością języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania tego zawodu.

Wysokość opłaty za egzamin z języka polskiego została ustalona na podstawie realnych kosztów przeprowadzenia egzaminu z języka polskiego uwzględniających m.in. wynagrodzenie członków komisji, koszty delegacji członków komisji egzaminacyjnej oraz koszty przygotowania materiałów egzaminacyjnych.

W związku z tym, wymóg znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ma na celu wyeliminowanie ryzyka związanego z wykonywaniem tego zawodu przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji, a których działania mogłyby narazić obywateli na utratę życia lub zdrowia.

Projekt: TU

Zródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

diagności laboratoryjni
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31