Leczenie szpitalne: MZ porządkuje przepisy dot. koszyka świadczeń gwarantowanych

Medexpress

Opublikowano 19 sierpnia 2021, 07:59

Medexpress

Opublikowano 19 sierpnia 2021, 07:59

W wyniku analizy potrzeb i ewaluacji wykazu oraz warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego powstała potrzeba uwzględnienia w przedmiotowym projekcie:
1) wniosku Najwyższej Izby Kontroli wskazanego w wynikach kontroli pn. „Opieka nad pacjentkami w przypadkach poronień i martwych urodzeń”;
2) rekomendacji Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji;
3) braku ujęcia wzorcowego zabiegu radiologicznego – procedury koherentna tomografia optyczna tętnic wieńcowych/obwodowych (OCT) jako świadczenia gwarantowanego, która zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2015 r., w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej, w części dotyczącej zabiegów radiologicznych z zakresu kardiologii (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 78), jest wzorcowym zabiegiem radiologicznym z zakresu kardiologii;
4) aktualizacji obowiązujących standardów organizacyjny opieki okołoporodowej;
5) dookreślenia wielkości etatu psychologa na oddziałach położniczo-ginekologicznych I i II poziomu referencyjnego;
6) uzupełnienia brakujących kodów ICD 9 dla świadczeń:
• Elektrochemioterapia elektroporacja i podanie leku przeciwnowotworowego systemowo
• Elektrochemioterapia - elektroporacja i podanie leku przeciwnowotworowego miejscowo do zmiany nowotworowej
Zmiany:
  • Wprowadzenie procedury medycznej o nazwie Koherentna tomografia optyczna tętnic wieńcowych/obwodowych (OCT) do wykazu świadczeń gwarantowanych stanowi realizację przekazanego przez Prezesa Agencji opracowania analitycznego (APD) zawierającego ocenę świadczeń gwarantowanych z zakresu kardiologii ujętych w wykazach rozporządzeń w zakresach: podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna leczenie szpitalne - w aspekcie zmiany technologii medycznych (nr WS.4320.2.2020). W przedmiotowym opracowaniu zostało wskazane, że procedura OCT tętnic wieńcowych jest ujęta w obowiązującym Obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej, w części dotyczącej zabiegów radiologicznych z zakresu kardiologii. Tym samym biorąc pod uwagę, że Obwieszczenie jak i Rozporządzenie są to akty prawne wydane przez ministra właściwego do spraw zdrowia, wskazano zasadność wprowadzenia ujednoliconych zapisów w obu aktach.
  • W złączniku nr 3 do rozporządzenia w komórkach organizacyjnych położnictwo i ginekologia (lp. 37), położnictwo i ginekologia - drugi poziom referencyjny (lp. 38) oraz położnictwo i ginekologia - trzeci poziom referencyjny (lp 39), dokonano zmian porządkowych poprzez usuniecie nieaktualnych standardów wskazanych do stosowania w przedmiotowych zakresach świadczeń, jednocześnie wprowadzano obowiązek stosowania się do obowiązującego standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej. Ponadto w komórkach organizacyjnych położnictwo i ginekologia (lp. 37), oraz położnictwo i ginekologia - drugi poziom referencyjny (lp. 38), dookreślony został analogiczne jak dla położnictwa i ginekologii – trzeci poziom referencyjny (lp. 39), minimalny warunek zapewnienia psychologa - w wymiarze co najmniej 0,5 etatu. Przedmiotowa zmiana wprowadzona została w związku z wnioskiem Najwyższej Izby Kontroli wskazanej w wynikach kontroli pn. „Opieka nad pacjentkami w przypadkach poronień i martwych urodzeń”.
  • Uzupełnienie brakujących kodów ICD 9 dla świadczeń:
• Elektrochemioterapia elektroporacja i podanie leku przeciwnowotworowego systemowo
• Elektrochemioterapia - elektroporacja i podanie leku przeciwnowotworowego miejscowo do zmiany nowotworowej
Przedmiotowe rozwiązanie ma charakter porządkowy.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

koszyk świadczeń / AOTMiT / diagnostyka obrazowa
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31