MZ: nowy wzór zaświadczenia o uzyskaniu tytułu ratownika

Źródło: MZ
Do konsultacji przekazano Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Medexpress 2019-07-26 08:23

W projekcie rozporządzenia, z uwagi na trudności w zapewnieniu w składzie komisji
egzaminacyjnej lekarzy, zliberalizowano wymagania w tym zakresie. Dotychczas
obowiązujące przepisy powodowały konieczność zapewnienia w składzie komisji
egzaminacyjnej przynajmniej dwóch lekarzy: konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie
medycyny ratunkowej lub wskazanego przez niego lekarza systemu – jako przewodniczącego
komisji a także innego lekarza – jako jej członka. Powodowało to znaczne ograniczenia dla
organizatorów egzaminów ze względu na istotne braki lekarzy posiadających specjalizację
wymaganą dla lekarzy systemu, jak i koszty ich wynagrodzenia. Biorąc pod uwagę zakres
kompetencji posiadanych przez ratownika wydaje się celowe umożliwienie zasiadania w
komisji egzaminacyjnej również innym osobom wykonującym zawód medyczny w systemie
Państwowe Ratownictwo Medyczne, którzy w pełni zastąpią lekarzy w tym zakresie, a także
samym ratownikom z jednostek współpracujących z systemem.


Projekt rozporządzenia przewiduje, aby w skład komisji egzaminacyjnej mogły wchodzić również osoby posiadające wykształcenie ratownika medycznego, pielęgniarki systemu oraz kwalifikacje ratownika. Określono także wzór zaświadczenia o złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym i uzyskaniu tytułu ratownika dla osób, których zaświadczenie utraciło ważność. Zaświadczenie jest wydawane na okres 3 lat i po upływie tego okresu, osoby zatrudnione w ww. jednostkach mają możliwość przystąpienia do egzaminu, bez konieczności ponownego odbywania kursu.

Projekt: TU

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także