MZ unowocześnia przepisy dot. prekursorów narkotyków

Źródło: MZ
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu postępowania w przypadkach wzbudzających podejrzenia, co do zgodności z przepisami prawa, czynności z udziałem prekursorów.
Medexpress 2019-04-16 11:59

Projekt rozporządzenia unowocześnia regulacje dotyczące przekazywania informacji o wszelkich wzbudzających podejrzenie co do zgodności z przepisami prawa działaniach z udziałem prekursorów, prowadzenia ewidencji takich informacji, oraz wzory powiadomień przekazywanych Policji, Straży Granicznej i organom Krajowej Administracji Skarbowej w związku z ujawnioną koniecznością zatrzymania przesyłki prekursorów, która nie spełnia wymagań określonych w przepisach prawa.

Projekt określa również tryb i sposób postępowania z przesyłką prekursorów, która nie spełnia wymagań określonych w przepisach prawa.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmiany przepisu art. 38 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030, z późn. zm.) wprowadzonej ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 875 ), polegającej na objęciu nadzorem Głównego Inspektora Farmaceutycznego także prekursorów kategorii 4 oraz zmian nazwy organu, do którego należy składać powiadomienia zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Upoważnienie ustawowe do wydania ww. aktu prawnego jest zawarte w art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Projektowane rozporządzenie określa:

1) szczegółowy sposób przekazywania informacji o wszelkich wzbudzających podejrzenie co do zgodności z przepisami prawa: a) zamówieniach na prekursory kategorii 1-4, b) działaniach z udziałem prekursorów kategorii 1-4, c) próbach wykorzystania prekursorów kategorii 1-4;

2) sposób prowadzenia ewidencji informacji, o których mowa w pkt 1;

3) szczegółowy tryb i sposób powiadamiania Policji, Straży Granicznej i organów celnych o konieczności zatrzymania przesyłki prekursorów kategorii 1-4, która nie spełnia wymagań określonych w przepisach prawa;

4) wzór takiego powiadomienia, o którym mowa w pkt 3;

5) tryb i sposób postępowania z przesyłką, o której mowa w pkt 3.

Regulacje zawarte w projektowanym rozporządzeniu uwzględniają założenia „Programu Zintegrowanej Strategii Państwa”. Preferowaną formą przekazywania powiadomień, o których mowa w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii jest forma elektroniczna.

Projekt: TU

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także