NFZ skontrolował lekarzy

Medexpress

Opublikowano 07 marca 2018, 08:10

Medexpress

Opublikowano 07 marca 2018, 08:10

Jak informuje Fundusz, w 29 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie ordynacji lekarskiej. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (41 postępowań) lub oceną pozytywną z jednoczesnym wskazaniem uchybień, nieprawidłowości (64 postępowania).

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in.

  • wystawiania recept niezgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie kontroli:

oznaczania poziomu odpłatności niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; przepisywania leków refundowanych niezgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi i/lub w ilości przewyższającej wskazania dotyczące dawkowania oraz niezgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego; ordynowania leków refundowanych z kodem uprawnień dodatkowych pacjenta „S” przez nieuprawnionych lekarzy; ordynowanie bez uprawnień leków refundowanych przez felczera;

  • prowadzenia dokumentacji medycznej:

nieczytelne, niechronologiczne i nieuporządkowane prowadzenie dokumentacji; brak/nieczytelne wpisy w dokumentacji medycznej dotyczące porad ambulatoryjnych, wywiadu lekarskiego, badania przedmiotowego, zaordynowanych leków i dawkowania oraz wystawionych recept; brak rozpoznania choroby, brak potwierdzenia zasadności ordynacji leków; braki formalne w dokumentacji medycznej (np. brak podpisu i pieczątki lekarza we wpisach; brak numeracji stron itp.); rozbieżności danych w dokumentacji z danymi na receptach; brak uzasadnienia w dokumentacji medycznej ilości opakowań przepisanych na receptach; brak wpisów potwierdzających szczególne uprawnienia pacjenta; brak wpisów stanowiących zlecenia lekarskie na wystawianie recept przez pielęgniarkę;

  • braku dokumentacji medycznej;
  • udostępnienia druków recept osobom trzecim bądź ordynowania leków na recepcie z puli recept wydanych w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, podczas porady prywatnej.

Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / recepty / kontrola ordynacji lekarkiej
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30