NFZ: Zmiany w chemioterapii

Medexpress

Opublikowano 05 listopada 2021, 08:15

Fot . Przemek Wierzchowski / Agencja Gazeta
Medexpress

Opublikowano 05 listopada 2021, 08:15

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem wynikają z konieczności dostosowania przepisów zarządzenia do aktualnego stanu faktycznego w zakresie refundacji leków stosowanych w chemioterapii, tj. do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2021 r.
Projektowane zmiany wpisują się w kluczowe dla Narodowego Funduszu Zdrowia cele określone w Strategii na lata 2019-2023 jak: (cel 2) poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz (cel 5) poprawa efektywności wydatkowania środków publicznych na świadczenia opieki zdrowotnej.
Najważniejsze zmiany dotyczą:
1) załącznika nr 1n - katalog leków refundowanych stosowanych w chemioterapii i polegają na:
a) dodaniu kodu GTIN dla substancji czynnej:
− 5.08.10.0000021 - Epirubicini hydrochloridum - GTIN: 05909990796373
− 5.08.10.0000053 - Pemetreksedum - GTIN:05055565768969, 05055565768952, 05055565768976,
− 5.08.10.0000077 - Azacitidinum - GTIN: 07613421045159,
b) usunięciu kodu GTIN dla substancji czynnej:
− 5.08.10.0000087 – Voriconazolum - GTIN: 05909991191917,
- zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym;
2) załącznika nr 2 (wzór umowy) i polegają na dostosowaniu § 4 - Warunki finansowania świadczeń oraz § 5 - Kary umowne załącznika do zarządzenia stanowiącego wzór umowy do przepisów § 16 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm.). Wprowadzone zmiany do wzoru umowy mają charakter porządkowy.
Oznaczenie stosowania przepisów do rozliczania świadczeń w sposób wskazany w § 4 zarządzenia, tj. od dnia 1 listopada 2021 r., wynika z konieczności zapewnienia ciągłości stosowania przepisów w przedmiotowym zakresie, zgodnie z ww. obwieszczeniem Ministra Zdrowia oraz z terminów obowiązywania decyzji administracyjnych Ministra Zdrowia w sprawie objęcie refundacją i określenia ceny urzędowej leków zawartych w niniejszym zarządzeniu.
Mając na uwadze to, iż zmiany przyjęte niniejszym zarządzeniem mają charakter porządkowy, wynikający wprost z przepisów prawa, to tym samym uznano, iż projekt nie podlega konsultacjom społecznym.

Zarządzenie: TU

Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / refundacja / chemioterapia / lista refundacyjna
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30