Nowy wzór orzeczenia psychologicznego dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

Źródło: MZ
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.
Medexpress 2019-04-10 08:00

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia
do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
(Dz. U. poz. 937), wydanym na podstawie art. 90 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341), zwanej dalej „ustawą”.


Zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów ww. rozporządzenia do zmian
przepisów, które zostały wprowadzone w ustawie art. 30 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o
zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. poz. 2245 i 2432, z 2019 r. poz. 534).

Zmiany polegają na objęciu badaniami kandydatów do szkoły ponadpodstawowej lub uczniów szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego,
przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w
zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E oraz kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie również przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy powyższej kategorii.

W związku z powyższym wprowadzono nowy wzór orzeczenia psychologicznego, dla tej
grupy osób, stanowiącego załącznik nr 3a do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca
2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.
W § 2 projektowanego rozporządzenia, proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie
z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Jest to zasadne z uwagi na obowiązujące już
przepisy ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Taki termin wejścia w życie rozporządzenia
nie narusza również zasad demokratycznego państwa prawa, a wręcz wychodzi naprzeciw
oczekiwaniom grup społecznych.

Projekt: TU
Źródło: RCL

PDF

Zobacz także