Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Będą zmiany organizacyjne opieki w izolatoriach

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 17 listopada 2020 13:28

Będą zmiany organizacyjne opieki w izolatoriach - Obrazek nagłówka
Fot. Lukasz Cynalewski / Agencja Gazeta
RCL opublikowało nowelizację projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach.

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie projektu.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach został opracowany na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.).

Zmiana rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz. U. poz. 539, z późn. zm.) ma na celu bezpieczne, czasowe izolowanie pacjentów zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów oraz osób przebywających w domach pomocy społecznej w przypadku ich zachorowania na COVID-19, a niewymagających leczenia w warunkach szpitalnych. Tym samym nastąpi odciążenie personelu medycznego tych placówek i przerwanie możliwości rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, jako ogniska chorobowego na pozostałych pacjentów tych placówek i ich pracowników. Osoby te będą izolowane w izolatoriach, ale standard ich opieki musi być dostosowany do ich stanu zdrowia.

W zakresie osób przebywających w domach pomocy społecznej projekt rozporządzenia był przedmiotem roboczych uzgodnień pomiędzy ministrem zdrowia a ministrem rodziny i polityki społecznej.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. Projekt rozporządzenia przewiduje, że wejdzie ono w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Wprowadzenie takiego terminu wejścia w życie rozporządzenia jest istotne ze względu na cel jak najszybszego zapewnienia opieki pielęgnacyjnej osobom, u których stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2, a które nie wymagają hospitalizacji.

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Projektowane rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) i w związku z tym nie podlega notyfikacji.

Nie istnieją alternatywne środki w stosunku do projektu rozporządzenia umożliwiające osiągnięcie zamierzonego celu.

Źródło: RCL

Tematy

COVID-19 / RCL

Podobne artykuły

Msolecka
FelietonMałgorzata Solecka

Zakupy covidowe. Coś tu pachnie

27 lutego 2024
iStock-1361760808
23 stycznia 2024
Nuvaxovid
4 stycznia 2024

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także