Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Będą zmiany warunków umów ws. udzielania świadczeń opieki zdrowotnej

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 19 października 2020 13:05

Będą zmiany warunków umów ws. udzielania świadczeń opieki zdrowotnej - Obrazek nagłówka
Thinkstock/GettyImages
W poniedziałek RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie rozporządzenia.

Projektowane rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492, 1493 i 1578).

W projekcie wprowadza się rozwiązanie umożliwiające wypłatę wynagrodzenia w formie zaliczkowej świadczeniodawcom, którzy ograniczyli albo zaprzestali udzielać świadczeń opieki zdrowotnej innych niż związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , oraz świadczeniodawcom, którzy ograniczyli zakres udzielanych świadczeń z uwagi na zaangażowanie w udzielanie świadczeń związanych z tą chorobą.

Warunkiem otrzymanie wynagrodzenia w formie zaliczkowej jest:

1) wydanie przez właściwy organ polecenia albo nałożenia obowiązku, na podstawie art. 10 ust. 2, art. 10d ust. 2, art. 11 ust. 1 -3, art. 11h ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm. ), zobowiązującego do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, lub;

2) wydanie decyzji organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, lub

3) wprowadzenie ograniczenia prowadzenia działalności leczniczej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii

- w odniesieniu do danego podmiotu leczniczego.

O wypłatę będą mogli się ubiegać świadczeniodawcy za okresy sprawozdawcze w okresie o dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2020 r.

Przy wyliczaniu kwoty należności nie będą uwzględniane należności, uwzględniane przy wyliczaniu opłaty ryczałtowej za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń, w objętych dotychczas finansowaniem, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Sposób ustalania wartości opłat ryczałtowych, obecnie jest określony w zarządzeniu Nr 140/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, wydanym na podstawie art. 9 ust. 3 ww. ustawy.

Wprowadzone rozwiązania mają na celu przede wszystkim utrzymanie stabilności finansowej przez świadczeniodawców, którzy w związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19, zostali zaangażowani do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem tej choroby.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 października 2020 r. co jest uzasadnione potrzebą zapewnienia świadczeniodawcom płynności finansowej, którą mogą utracić w wyniku zmniejszenia liczby udzielanych tzw. niecovidowych świadczeń w związku ze znacznym wzrostem zachorowań na COVID-19 od początku października 2020 r. Tak określony termin wejścia w życie nie narusza zasady demokratycznego państwa prawnego.

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) i w związku z tym nie podlega notyfikacji.

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.