Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Jest projekt rozporządzenia MZ ws. zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Medexpress

Medexpress

Opublikowano 8 sierpnia 2019 10:17

Jest projekt rozporządzenia MZ ws. zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej - Obrazek nagłówka
Źródło: MZ
Do konsultacji przekazano projekt rozporządzenia ministra zdrowia z 6 lipca 2019 roku zmieniający rozporządzenie w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Obecnie wykaz systemów wymiany informacji obejmuje następujące systemy:
 • System Nadzoru Epidemiologicznego nad Chorobami Zakaźnymi,
 • Krajowy System Wczesnego Ostrzegania i Reagowania dla Chorób Zakaźnych,
 • System Bezpieczeństwa Żywności II (SBŻ II),
 • System Monitoringu Jakości Wody Przeznaczonej do Spożycia przez Ludzi,
 • System Monitoringu Jakości Wody w Kąpieliskach,
 • Bazę Danych Urządzeń Radiologicznych,
 • Bazę Danych Źródeł Wytwarzających Pola Elektromagnetyczne na Stanowiskach Pracy (PEM 2005.PL),
 • System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) w Polsce,
 • Elektroniczny System Nadzoru nad Dystrybucją Szczepionek (ESNDS).
Projekt rozporządzenia ma na celu aktualizację wykazu systemów informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej przez:
 • usunięcie Systemu Bezpieczeństwa Żywności II (SBŻ II) i Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) w Polsce – uchylenie pkt 3 i 8 w § 2 rozporządzenia,
 • dodanie Systemu Monitorowania Informacji o Środkach Zastępczych i Nowych Substancjach Psychoaktywnych (SMIOD) – dodanie pkt 10 w § 2 rozporządzenia.
Konieczność wykreślenia SBŻ II wynika z faktu, że nie jest to system służący wymianie informacji. Jest to centralny rejestr obiektów będących pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej, do którego dane zostały wprowadzone przez import z baz danych funkcjonujących w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.
Stacje są obowiązane do aktualizacji i weryfikacji danych. Za dane zawarte w systemie odpowiada właściwy państwowy powiatowy lub graniczny inspektor sanitarny, który pełni nadzór nad obiektem.
Z kolei RASFF jest centralną bazą danych administrowaną i zarządzaną przez Komisję Europejską. W ramach RASFF Główny Inspektor Sanitarny korzysta z systemów informatycznych do wymiany informacji obsługiwanych przez Komisję Europejską, tj. wprowadza i otrzymuje powiadomienia o niebezpiecznej żywności i paszach za pośrednictwem aplikacji zwanej iRASFF.
Konieczność dodania do wykazu systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej Systemu Monitorowania Informacji o Środkach Zastępczych i Nowych Substancjach Psychoaktywnych (SMIOD) jest związana z wprowadzeniem do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852) zawartych w art. 30a uregulowań dotyczących rejestru zatruć środkami zastępczymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi, obowiązku zgłaszania jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej przypadków zatruć środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną, a także sformalizowania zbierania danych w celu umożliwienia szybkiego ograniczania zagrożeń jakie powodują te substancje.
Zmiany te zostały wprowadzone przez art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. poz. 1490). Rejestr prowadzi Główny Inspektor Sanitarny, mając na względzie ograniczanie zagrożeń, jakie powodują środki zastępcze lub nowe substancje psychoaktywne, w tym podejmowanie działań w zakresie wczesnego ostrzegania.
Główny Inspektor Sanitarny zobowiązany jest do sporządzania, do dnia 31 marca każdego roku, raportu dotyczącego zatruć środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną. SMIOD zapewni więc wymianę informacji w zakresie zatruć środkami zastępczymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi, co w konsekwencji zwiększy efektywność nadzoru sprawowanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, a także przyczyni się do usprawnienia współdziałania ze służbami odpowiedzialnymi za zdrowie publiczne.
Źródło: RCL