Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Miało być lepiej, wyszło jak zwykle. NIK o przejęciu szpitala powiatowego

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 31 sierpnia 2023 10:00

Miało być lepiej, wyszło jak zwykle. NIK o przejęciu szpitala powiatowego - Obrazek nagłówka
Korzyści spodziewano się po obu stronach – jedyny szpital w powiecie, zadłużony i w stanie upadłości miał nadal przyjmować pacjentów, a wrocławska klinika miała poszerzyć swoją ofertę i możliwości dydaktyczne.

Tymczasem, jak ustaliła NIK, w styczniu 2021 r., Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu kupił Strzelińskie Centrum Medyczne za ponad 8,3 mln zł, władze kliniki nie dotrzymały jednak wszystkich zobowiązań określonych w umowie sprzedaży. Mimo protestów mieszkańców powiatu i samorządowców zlikwidowano w szpitalu dwa oddziały, a pracę dwóch kolejnych, w zakresie położnictwa i ginekologii, zawieszono. Choć takie kroki podjęto ze względów finansowych, działalność placówki przyniosła klinice straty niekorzystnie wpływające na jej ogólny wynik finansowy. Okazało się także, że koszty remontu przejętych przez klinikę budynków szpitala będą 15-krotonie wyższe niż wstępnie określone i wyniosą nie ok. 5 mln zł, a co najmniej 76 mln zł.

Najwyższa Izba Kontroli nie kwestionuje legalności nabycia szpitala, ocenia jednak, że wrocławska klinika nierzetelnie przygotowała się do zakupu placówki:

  • nie opracowano bowiem biznesplanu dotyczącego funkcjonowania Strzelińskiego Centrum Medycznego,
  • nie przygotowano analiz (prognoz) sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitala,
  • nie opracowano założeń dotyczących prowadzenia działalności medycznej, dydaktycznej, naukowej i badawczej w szpitalu,
  • nie dokonano szczegółowej oceny stanu technicznego budynków wchodzących w skład nabywanego przedsiębiorstwa, określenia możliwości i potrzeb inwestycyjno-remontowych ich dotyczących, należytego szacowania kosztów niezbędnych prac remontowo-modernizacyjnych z nimi związanych oraz przygotowania planów (harmonogramów) prac w tym zakresie,
  • nie zweryfikowano racjonalności założeń i koncepcji odnoszących się do nabywanego przedsiębiorstwa.

W efekcie Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu kupił Strzelińskie Centrum Medyczne, którego profil działalności, jako sieciowego szpitala powiatowego I-stopnia nie przystawał do wysokospecjalistycznego i ponadregionalnego profilu działalności kliniki.

Zlikwidowane oddziały, niezagospodarowany sprzęt

Wrocławska klinika kupiła centrum medyczne w Strzelinie w styczniu 2021 r., po tym jak ogłoszono jego upadłość. W skład przedsiębiorstwa wchodził szpital powiatowy działający w ramach podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej oraz inne jednostki oferujące usługi opieki medycznej, rehabilitacyjnej i pielęgnacyjno-opiekuńczej.

Mimo fatalnej sytuacji finansowej szpitala w Strzelinie, władze USK zagwarantowały w umowie sprzedaży, że placówka w dalszym ciągu będzie udzielała świadczeń w takim zakresie, w jakim udzielała ich przed przejęciem. NIK ustaliła jednak, że w okresie objętym kontrolą (styczeń 2021 r. – kwiecień 2023 r.) klinika zamknęła oddział pediatryczny i chirurgii ogólnej, a w ich miejsce uruchomiła oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej oraz oddział medycyny paliatywnej i hospicyjnej. Zawieszono również działalność medyczną w zakresie położnictwa i ginekologii, w tym bloku porodowego. Z tego powodu, z powództwa syndyka masy upadłości placówki, sprawa ograniczenia działalności szpitala trafiła do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

NIK zwraca uwagę również na to, że klinika przejmując szpital nie zapewniła w budynkach tej placówki właściwych warunków bezpieczeństwa. Według stanu z początku marca 2023 r. nie usunięto wszystkich nieprawidłowości związanych z bezpieczeństwem techniczno-budowlanym, przeciwpożarowym i sanitarno-epidemiologicznym. Tym samym nie dostosowano ich do wymogów określonych w stosownych decyzjach właściwych organów, które wskazywały m.in. na konieczność pilnego przeprowadzenia prac naprawczych czy też na ewentualne zagrożenie dla zdrowia oraz życia użytkowników szpitalnych budynków.

Z kontroli wynika także, że Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu nierzetelnie i nieprawidłowo ujął zakup placówki w Strzelinie w swoim planie inwestycyjnym na lata 2021-2022. Nieprawidłowo bowiem zakwalifikowano kwotę jaką klinika wydała na zakup Strzelińskiego Centrum Medycznego – ujęto to bowiem jako koszt zakupu nieruchomości, chociaż w rzeczywistości chodziło o kupno przedsiębiorstwa, w skład którego obok nieruchomości wchodziły także inne aktywa rzeczowe i prawa.

Inna stwierdzona przez NIK nieprawidłowość dotyczyła 109 sztuk sprzętu i aparatury medycznej o wartości 735 tys. zł, które pochodziły z darowizn Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu korzystał z tego wyposażenia bez dokumentów potwierdzających przeniesienie własności urządzeń ze Strzelińskiego Centrum Medycznego na klinikę.

NIK ustaliła również, że po likwidacji lub zawieszeniu pracy oddziałów, pracowni i poradni szpitala w Strzelinie wrocławska klinika nie zagospodarowała i nie użytkowała 19% skontrolowanego przez Izbę szpitalnego sprzętu i aparatury medycznej (69 sztuk) o łącznej wartości ok. 415 tys. zł. Najwyższa Izba Kontroli zwraca przy tym uwagę, że choć do likwidacji i zawieszenia pracy oddziałów doszło przed 1 października 2022 r., do zakończenia kontroli prowadzonej przez NIK klinika nie opracowała żadnej koncepcji zagospodarowania przejętego sprzętu.

W związku z ustaleniami kontroli, NIK skierowała do dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu wnioski pokontrolne dotyczące:

  • uregulowania stanu prawnego sprzętu i aparatury medycznej pochodzących z darowizn Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i prawidłowego ujęcia tego majątku w ewidencji finansowo-księgowej,
  • niezwłocznego podjęcia efektywnych działań na rzecz usunięcia nieprawidłowości związanych z bezpieczeństwem techniczno-budowlanym, przeciwpożarowym oraz sanitarno-epidemiologicznym budynków szpitalnych w lokalizacji SCM,
  • zagospodarowania nieużytkowanego sprzętu i aparatury medycznej znajdującego się w budynkach SCM.

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu poinformował Najwyższą Izbę Kontroli o podjęciu działań, których efektem ma być realizacja wniosków pokontrolnych.

Źródło: NIK

Tematy

NIK / szpital

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także