Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

MZ: Nowy wzór karty urodzenia

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 7 listopada 2023 09:34

MZ: Nowy wzór karty urodzenia - Obrazek nagłówka

1 stycznia 2024 r. traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz. U. poz. 1421, z późn. zm.), w którym są określone wzory karty urodzenia i karty martwego urodzenia, uwzględniające zakres danych wymienionych odpowiednio w art. 144 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, zwanej dalej „ustawą”.

Dlatego konieczne jest określenie nowych wzorów karty urodzenia oraz karty martwego urodzenia, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2024 r. i będą zgodne z przepisami ustawy.

Obowiązujące rozporządzenie, mające charakter przejściowy, uwzględnia zakres danych wymienionych odpowiednio w art. 144 ust. 1 i 2 ustawy.

Zgodnie z tymi przepisami do dnia 1 stycznia 2024 r. karta urodzenia zawiera: 1) nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL matki dziecka, jeżeli został nadany; 2) miejsce, datę i godzinę urodzenia dziecka; 3) płeć dziecka; 4) informacje o stanie zdrowia dziecka: długość, ciężar ciała, punkty w skali Apgar; 5) informacje o ciąży i porodzie: okres trwania ciąży, wielorakość i miejsce porodu; 6) dane o poprzednich ciążach i porodach matki dziecka: 7) liczbę dzieci urodzonych przez matkę, w tym żywo urodzonych lub martwo urodzonych, 8) datę poprzedniego porodu, 9) żywotność poprzedniego dziecka; – 3 – 10) miejsce zamieszkania rodziców dziecka, w tym okres ich przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy, o ile są znane, oraz wykształcenie rodziców dziecka, pozyskiwane przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.

Karta martwego urodzenia dodatkowo zawiera informację, że dziecko urodziło się martwe oraz czas zgonu płodu i przyczynę zgonu, jeżeli została stwierdzona.

Od dnia 1 stycznia 2024 r. obie ww. karty będą zawierały węższy zakres danych wymieniony odpowiednio w art. 54 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy. I tak karta urodzenia będzie zawierała: 1) nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL matki dziecka, jeżeli został nadany; 2) miejsce, datę i godzinę urodzenia dziecka; 3) płeć. Karta martwego urodzenia, oprócz ww. danych, będzie zawierała także informację, że dziecko urodziło się martwe.

Zakres danych jest adekwatny do celu sporządzenia ww. dokumentów przez podmiot wykonujący działalność leczniczą – celem tym jest rejestracja urodzenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego. Natomiast dane dotychczas zamieszczane w tych dokumentach dotyczące: miejsca zamieszkania rodziców dziecka, w tym okresu przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy, o ile są znane, wykształcenia rodziców dziecka, informacje o stanie zdrowia dziecka dotyczące: długości, ciężaru ciała, punktów w skali Apgar, oraz informacje o ciąży i porodzie dotyczące: okresu trwania ciąży i wielorakości oraz dane o poprzednich ciążach i porodach matki dziecka, będą pozyskiwane i przetwarzane przez podmiot wykonujący działalność leczniczą oraz przekazywane dla potrzeb statystyki publicznej, służbom statystyki publicznej – zgodnie z art. 53 ust. 2 i 3 ustawy. Jednocześnie w projekcie wskazano, że karty urodzenia i martwego urodzenia wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także