Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Nabór na członków Komisji Odwoławczej do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Badań Klinicznych

MedExpress Team

Piotr Wójcik

Opublikowano 6 lipca 2023 08:37

Nabór na członków Komisji Odwoławczej do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Badań Klinicznych - Obrazek nagłówka
fot. Piotr Wójcik
Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło nabór kandydatów na członków Komisji Odwoławczej do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Badań Klinicznych. Zgłoszenia można wysyłać do 19 lipca.

Poszukiwane są przede wszystkim osoby posiadające wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego sprawowania funkcji.

Członkiem Komisji może być osoba, która posiada wyższe wykształcenie i tytuł magistra lub równorzędny w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu lub dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Nie może być ona skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Musi również korzystać z pełni praw publicznych.

Kandydatów mogą zgłaszać organizacje pacjentów wpisane do wykazu organizacji pacjentów, o którym mowa w art. 55a ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W zgłoszeniu należy podać dane osobowe kandydata: imię, nazwisko, adres do korespondencji elektronicznej i/lub numer telefonu kontaktowego, wykształcenie, uzasadnienie kandydatury.

Konieczne jest również przesłanie wypełnionych i podpisanych przez kandydata oświadczeń potwierdzających spełnienie wymagań ustawowych na członka Komisji (oświadczenia mogą być podpisane podpisem odręcznym lub podpisem kwalifikowanym).

Zgłoszenia kandydatów należy przesyłać na adres e-mail: [email protected] . W przypadku oświadczeń podpisanych odręcznie, oryginały oświadczeń trzeba przesłać również na adres:

Departament Rozwoju Kadr Medycznych

Ministerstwo Zdrowia

Ul. Miodowa 15

00-952 Warszawa

z dopiskiem: kandydat na członka Komisji Odwoławczej do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Badań Klinicznych.

Do zadań Komisji należeć będzie rozpatrywanie odwołań od decyzji Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie przyznania świadczenia kompensacyjnego z Funduszu Kompensacyjnego Badań Klinicznych i ustalenia jego wysokości albo odmowy przyznania świadczenia kompensacyjnego z takiego Funduszu.

Wynagrodzenie przysługuje za udział w posiedzeniach Komisji, w wysokości nieprzekraczającej 20 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku ubiegłego, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, nie więcej jednak niż 120 proc. tego wynagrodzenia miesięcznie, a także zwrot kosztów przejazdu w wysokości i na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także